สถิติทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลแพร่

ปี พ.ศ.2557

ปี พ.ศ.2558