แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
2. สถานภาพ
ตอนที่ 2 ลักษณะการใช้บริการกรุณาเลือกข้อมูลลงในช่องที่ตรงกับความจริง
1. จำนวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน
2. ช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
3. ประเภทงานที่ท่านเข้าใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการบริการห้องสมุด
ข้อ
หัวข้อประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่ลงคะแนน (0)
1
ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ
1.1 มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
1.2 ตรงต่อความต้องการ
2
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ
2.1 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย
2.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว
2.3 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว
2.4 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยมีความสะดวก
3
ด้านบุคลากรของห้องสมุด
3.1 ให้บริการด้วยความสุภาพและกิริยามารยาทที่ดี
3.2 สนใจให้บริการอย่างจริงใจ มีความเป็นมิตร และมีอัธยาศัยดี
3.3 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและมีความพร้อม
3.4 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ
3.5 ให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
4
ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ
4.2 แสงสว่างเพียงพอ
4.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
4.4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
4.5 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ
4.6 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
4.7 ความปลอดภัยในห้องสมุด
4.8 ความสะอาดภายในห้องสมุด
5
ด้านสื่อสารกับผู้ใช้
5.1 การประชาสัมพันธ์มีหลายทาง เช่น เว็บไซต์  จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ
5.2 ป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจน
5.3 การแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการและทรัพยากรสารสนเทศใหม่
6
ความพึงพอใจต่อการบริการของห้องสมุดในภาพรวม
6.1 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่ (ภาพรวม)
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่