Untitled Document
แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
  ชาย 31 คน
หญิง 48 คน
1. สถานภาพ
นิสิตแพทย์ 34 คน
แพทย์ 12 คน
พยาบาล 13 คน
เจ้าหน้าที่ 18 คน
อื่น ๆ 2 คน
ตอนที่ 2 ลักษณะการใช้บริการ
1. จำนวนครั้งที่ท่านมาใช้บริการต่อระยะเวลา 1 เดือน
1 - 5 ครั้ง 20 คน
6 - 10 ครั้ง 25 คน
11 - 15 ครั้ง 19 คน
มากกว่า 15 ครั้ง 15 คน
2. ช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการ
08.30 น. - 11.00 น. 28 คน
11.01 น. - 14.00 น. 61 คน
14.01 น. - 17.00 น. 51 คน
17.01 น. - 18.30 น. 0 คน
3. ประเภทงานที่ท่านเข้าใช้บริการ
บริการยืม-คืน (หนังสือ) 65 คน
บริการอินเตอร์เน็ต 32 คน
บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ 38 คน
บริการโสตทัศนศึกษา (DVD, VCD) 2 คน
บริการห้องอ่านหนังสือ 38 คน
บริการตอบคําถามและสืบค้นข้อมูล 32 คน
อื่น ๆ 0 คน
ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการบริการห้องสมุด
1 ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ
1.1 มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 291 คะแนน
มากที่สุด (5) 3 คน
มาก (4) 48 คน
ปานกลาง (3) 28 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 0 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 1 คน
1.2 ตรงต่อความต้องการ จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 282 คะแนน
มากที่สุด (5) 2 คน
มาก (4) 44 คน
ปานกลาง (3) 32 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 0 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 2 คน
2 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ
2.1 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 329 คะแนน
มากที่สุด (5) 18 คน
มาก (4) 53 คน
ปานกลาง (3) 9 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 0 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 0 คน
2.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 332 คะแนน
มากที่สุด (5) 18 คน
มาก (4) 56 คน
ปานกลาง (3) 6 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 0 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 0 คน
2.3 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 333 คะแนน
มากที่สุด (5) 17 คน
มาก (4) 59 คน
ปานกลาง (3) 4 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 0 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 0 คน
2.4 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยมีความสะดวก จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 327 คะแนน
มากที่สุด (5) 16 คน
มาก (4) 55 คน
ปานกลาง (3) 9 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 0 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 0 คน
3 ด้านบุคลากรของห้องสมุด
3.1 ให้บริการด้วยความสุภาพและกิริยามารยาทที่ดี จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 352 คะแนน
มากที่สุด (5) 36 คน
มาก (4) 42 คน
ปานกลาง (3) 1 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 1 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 0 คน
3.2 สนใจให้บริการอย่างจริงใจ มีความเป็นมิตร และมีอัธยาศัยดี จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 353 คะแนน
มากที่สุด (5) 38 คน
มาก (4) 39 คน
ปานกลาง (3) 2 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 1 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 0 คน
3.3 บุคลากรให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและมีความพร้อม จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 345 คะแนน
มากที่สุด (5) 34 คน
มาก (4) 42 คน
ปานกลาง (3) 2 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 1 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 1 คน
3.4 บุคลากรมีความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 340 คะแนน
มากที่สุด (5) 31 คน
มาก (4) 43 คน
ปานกลาง (3) 4 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 1 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 1 คน
3.5 ให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 345 คะแนน
มากที่สุด (5) 34 คน
มาก (4) 42 คน
ปานกลาง (3) 2 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 1 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 1 คน
4 ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 334 คะแนน
มากที่สุด (5) 21 คน
มาก (4) 55 คน
ปานกลาง (3) 3 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 0 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 1 คน
4.2 แสงสว่างเพียงพอ
4.2 แสงสว่างเพียงพอ จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 338 คะแนน
มากที่สุด (5) 22 คน
มาก (4) 54 คน
ปานกลาง (3) 4 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 0 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 0 คน
4.3 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 329 คะแนน
มากที่สุด (5) 22 คน
มาก (4) 45 คน
ปานกลาง (3) 13 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 0 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 0 คน
4.4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 318 คะแนน
มากที่สุด (5) 23 คน
มาก (4) 38 คน
ปานกลาง (3) 17 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 0 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 2 คน
4.5 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์มีเพียงพอ จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 330 คะแนน
มากที่สุด (5) 28 คน
มาก (4) 34 คน
ปานกลาง (3) 18 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 0 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 0 คน
4.6 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 321 คะแนน
มากที่สุด (5) 21 คน
มาก (4) 39 คน
ปานกลาง (3) 20 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 0 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 0 คน
4.7 ความปลอดภัยในห้องสมุด จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 345 คะแนน
มากที่สุด (5) 28 คน
มาก (4) 49 คน
ปานกลาง (3) 3 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 0 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 0 คน
4.8 ความสะอาดภายในห้องสมุด จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 343 คะแนน
มากที่สุด (5) 24 คน
มาก (4) 55 คน
ปานกลาง (3) 1 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 0 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 0 คน
5 ด้านสื่อสารกับผู้ใช้
5.1 การประชาสัมพันธ์มีหลายทาง เช่น เว็บไซต์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 294 คะแนน
มากที่สุด (5) 7 คน
มาก (4) 48 คน
ปานกลาง (3) 22 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 1 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 2 คน
5.2 ป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจน จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 307 คะแนน
มากที่สุด (5) 7 คน
มาก (4) 58 คน
ปานกลาง (3) 13 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 1 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 1 คน
5.3 การแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริการและทรัพยากรสารสนเทศใหม่ จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 300 คะแนน
มากที่สุด (5) 3 คน
มาก (4) 57 คน
ปานกลาง (3) 19 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 0 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 1 คน
6 ความพึงพอใจต่อการบริการของห้องสมุดในภาพรวม
6.1 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่ (ภาพรวม) จำนวนผู้ประเมิน 80 คน ได้คะแนนประเมินรวม 355 คะแนน
มากที่สุด (5) 36 คน
มาก (4) 43 คน
ปานกลาง (3) 1 คน
น้อย (2) 0 คน
น้อยที่สุด (1) 0 คน
ไม่ลงคะแนน (0) 0 คน
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1 คน
อ่านข้อเสนอแนะเพิ่มทั้งหมด