ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก


ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
         Health วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ขอยืมได้)
         main-book หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร
         Med ตำราการแพทย์ (ขอยืมได้)
         Nursing ตำราการพยาบาล (ขอยืมได้)
         Ref หนังสืออ้างอิง
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
         Skill Lab ห้องหุ่น (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.