ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด -- บทความ
  กลับหน้าหลัก

ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 2563
   ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
   Vol.28 No.1 January - June 2020
   

การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการเย็บหลอดเลือดแบบเย็บทีละปมและฝีเย็บต่อเนื่อง...หน้า 1-11.pdf
   อนุสรณ์ กองก่อ

การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่ต้องรับเลือดเป็นประจำที่โรงพยาบาลแพร่...หน้า 12-26.pdf
   พจนพร ประภาสม

ผลของการใช้แนวปฏิบัติในการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด ในหอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรม โรงพยาบาลแพร่...หน้า 27-41.pdf
   ปิ่นสุรางค์ กระเสาร์

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกร่วมกับการได้รับความรู้เกี่ยวกับอาการที่เป็นสัญญาณเตือน เพื่อป้องกันการกำเริบในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลแพร่...หน้า42-53.pdf
   พัทธนันท์ สิริปัญญาแสง, กรกฎ พิจอมบุตร, บุบผาชาติ สุขจิรัง

การพัฒนาและประสิทธิผลของแนวปฏิบัติทางคลินิกการประเมินสภาพแรกรับผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ TTS (Tertiary trauma survey) ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและระบบประสาท โรงพยาบาลแพร่...หน้า54-67.docx.pdf
   วาสนา สุขกันต์, จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์, กชพร วงษ์แต้

ประสิทธิผลของโปรแกรมการสอนสาธิตย้อนกลับในผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม เพื่อลดการเกิดท่อระบายเลื่อนหลุดและข้อไหล่ติดในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง โรงพยาบาลแพร่...หน้า68-80.pdf
   ประวีณา อัศวพลไพศาล, ศศิธร แก้วกล้า

ผลของการให้คำปรึกษาต่อความวิตกกังวลของสตรีที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ...หน้า81-91.pdf
วารินทร์ โชติปฏิเวชกุล

ประสิทธิผลโปรแกรมเสริมสร้างความรู้และทักษะของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลแพร่...หน้า92-106.pdf
   ดวงมาลย์ คำหม่อม

การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยผ่าตัดข้อเข่าเทียมโรงพยาบาลแพร่...หน้า107-120.pdf
   มัลวีร์ สมบุตร, อรทัย วงค์ขันธ์, พิมวรา หนองแส

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกการจัดการความปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัด หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลแพร่ ...หน้า121-134.pdf
   อัญชลี จักรสาน, สุภารัตน์ หมื่นโฮ้ง, แสงอรุณ ใจวงค์ผาบ 

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มซ้ำในผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกสะโพกหัก โรงพยาบาลลำพูน...หน้า135-151.pdf
   แสงเดือน ศิริ

ผลการศึกษาการคัดแยกประเภทผู้ป่วยหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลวังชิ้น...หน้า152-162.pdf
   ปุณยนุช ปิจนำ

ผลกระทบของการนำส่งสิ่งส่งตรวจทางระบบท่อลมขนส่งต่อค่าการตรวจการแข็งตัวของเลือดในโรงพยาบาลแพร่...หน้า 163-175.pdf
   ประเสริฐ์ จันทนสกุลวงศ์, ธนวัฒน์ชัย สุริยะ, จุไรรัตน์ ถุงเงิน

กล่องยาพูดได้...หน้า178-190.pdf
   ชมรมพร ศรีนวล, ทิพวรรณ เทียมแสน, กนกพร นามปรีดา, เสาวลักษณ์ วิลัย


หน้าหลัก >> หมวด ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 2563
บทความ ผู้เขียน
ยังไม่มีข้อความ
หน้าหลัก >> หมวด ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 2563

ไปยังหัวข้อบทความ  


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.