ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


คําชี้แจงการส่งผลงานเพื่อลงพิมพ์วารสารโรงพยาบาลแพร

        วารสารโรงพยาบาลแพร่  ยินดีรับเป็นแหล่งเผยแพร่วิชาการทางสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ การสาธารณสุข โดยต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน

          

คำชี้แจงการส่งผลงานเพื่อลงพิมพ์วารสารโรงพยาบาลแพร่.pdfไปยังหัวข้อบทความ  


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.