ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

คำชี้แจงการส่งผลงานเพื่อลงพิมพ์วารสารโรงพยาบาลแพร่

          วารสารโรงพยาบาลแพร่  ยินดีรับเป็นแหล่งเผยแพร่วิชาการทางสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ การสาธารณสุข โดยต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน

          ข้อความและข้อคิดเห็นต่างๆ เป็นของผู้เขียนบทความนั้นๆ ไม่ใช่ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ

การส่งต้นฉบับ ส่งข้อมูลในแผ่น Diskette พร้อมต้นฉบับ 1 ชุด โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word for Windows 97 แบบฟอร์มเป็นกระดาษขนาด A4 สั้น  (8 นิ้วÍ11 นิ้ว) บนมุมขวาของกระดาษใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้า หากส่งทางไปรษณีย์ ให้มีจดหมายกำกับจากผู้เขียน เพื่อขอให้พิจารณาตีพิมพ์ด้วย
ประเภทเรื่อง

1.  นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) เป็นบทความที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นบทความที่มีข้อมูล มีเหตุผลแน่นอน สมควรจะเผยแพร่ต่อไปได้ ควรจะเขียนเป็นข้อๆ ได้แก่ บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนำ (เหตุผลที่ทำการศึกษานี้ รวมทั้งวัตถุประสงค์สั้นๆ) วัสดุ(หรือผู้ป่วย) และวิธีการ ผลการศึกษา วิจารณ์ สรุป โดยทั่วไปความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 3,000 คำ โดยประมาณ หรือประมาณ 8-12 หน้าพิมพ์

2.  รายงานผู้ป่วย (Case Report) เป็นรายงานประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะควรประกอบด้วย บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนำ รายงานผู้ป่วย บทวิจารณ์ ข้อคิดเห็น สรุป รายงานผู้ป่วยอานเขียนเป็น 2 แบบ คือ รายงานโดยละเอียดหรือรายงานอย่างสั้นเพื่อเสนอข้อคิดเห็นในบางประการที่น่าสนใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้

3.  บทฟื้นฟูวิชาการ (Review Article) เป็นเรื่องที่ผู้เขียนสนใจโดยเฉพาะ ได้ติดตามผลงานในบทความต่างๆ ในเรื่องนี้มาอย่างกว้างขวางจึงจะสามารถรวบรวมมาเขียนได้ ควรเป็นบทความที่ให้ความรู้ใหม่ รวมสิ่งตรวจพบใหม่ หรือเรื่องที่น่าสนใจที่ผู้อ่านนำไปประยุกต์ได้ ประกอบด้วย บทนำ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเขียน บทวิจารณ์ และเอกสารอ้างอิงที่ค่อนข้างทันสมัย

4.  บทความพิเศษ (Special Article) ผู้เขียนมักจะเป็นผู้มีประสบการณ์ทางใดทางหนึ่ง และใช้ประสบการณ์นี้เขียนแสดงความคิดเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีในใจเกี่ยวกับแง่ใดแง่หนึ่งของเรื่องนั้น
การอ้างอิง

ใช้ระบบ Vancouver ตาม Index Medicus.(ให้เรียงลำดับที่อ้างอิงในเรื่อง และมีเลขกำกับในวงเล็บบนไหล่บรรทัด)

1.  ประเภทวารสาร ลงรายการดังนี้

    ลำดับที่. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปี ค.ศ. เดือน วันที่ (ถ้ามี); ปีที่ (ฉบับที่) : เลขหน้า 

    แรกถึงหน้าสุดท้าย  ตัวอย่าง :-

      ผู้แต่งหลายคน  ให้ลงชื่อทุกคนถ้าเกิน 6 คน ให้ใส่ 3 คน แล้ว et al.

    2.  Furbetta M, Angius A, Sinenes A, Tuveri T, Angioni G, Caminitti F. Prenatal  

         diagnosis of beta thalassemia. Br J Haematol 1981; 45 : 441-50.

2.  ประเภทหนังสือ ลงรายการดังนี้

    ลำดับที่. ชื่อผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์ (edition). เมืองที่พิมพ์ : บริษัทที่พิมพ์, ปี คศ.; เลขหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย ตัวอย่าง :-

1.  Parkinson JA. Textbook of Pediatrics. 2 ed. Phiiadelphia : W.B. Saunders, 1980; 181-4.

 อ้างถึงบทใดบทหนึ่งในหนังสือสและมีชื่อผู้แต่งในบทนั้น ลงรายการดังนี้

        ลำดับที่. ชื่อผู้แต่งบทความ. ชื่อบทความ. ต่ำด้วยคำว่า In : ชื่อผู้จัดพิมพ์. ชื่อหนังสือ. ชื่อเมือง : บริษัทที่พิมพ์; ปี ค.ศ.; เลขหน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย ตัวอย่าง :-

2.  Weinstein L. Pathologic properties of invading microorganizations. In : Sodeman WA, Ed. Pathoogic Physiology. Philadelphia : W.B. Saunders, 1978; 472-9.

3.  ผู้นิพนธ์เป็นกลุ่มในหน่วยงาน  Committee on Food and Nutrition Board Recommendid Dietary Allowanus. 5 th ed. Washington DC : National Academy of Sciences, 1980.

4.  บทความภาษาไทย

1. พิภพ จิรภิญโญ, วีรพงษ์ ฉัตรานนท์. โรคเหน็บชาในทารก. สารศิริราช 2527; 37 : 619-22.

2. พิภพ จิรภิญโญ. ภาวะฉุกเฉินทางโภชนาการ ใน: วินัย สุวัตถี, อรุณ วงษ์จิราษฎร์, พิภพ จิรภิญโญ, (บรรณาธิการ) ภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2536; 388-90.

5.  วิธีเขียนอ้างอิงจาก Internet อ้างอิงจาก web site หรือ home page ตัวอย่าง :-

1.  http://www.nalusda.gov./fnic/dga/variety.htm

2.  http://www.nalusda.gov./fnic/dga/alcohol.htm

     3.  http://www.medscape.com/Medscape/pubic/MP/98/1016.html
การเตรียมต้นฉบับ

ชื่อเรื่อง    ควรสั้นกะทัดรัด  ได้ใจความที่ครอบคลุม และตรงกับวัตถุประสงค์ และเนื้อเรื่องควรใช้ภาษาไทยให้มากที่สุด  ยกเว้น  คำภาษาต่างประเทศที่แปลไม่ได้หรือแปลแล้วทำให้ใจความไม่ชัดเจน  ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน นามสกุล (ภาษาไทย) พร้อมทั้งอภิไธย(คำย่อปริญญา) ต่อท้ายชื่อ  และหน่วยงานสถานที่ทำงาน

บทคัดย่อ  ให้ย่อเนื้อหาสำคัญที่จำเป็นเท่านั้น  ระบุตัวเลข  สถิติที่สำคัญ  ใช้ภาษารัดกุม  เป็นประโยคสมบูรณ์  และเป็นร้อยแก้ว  ไม่แบ่งเป็นข้อๆ ความยาวไม่เกิน 15 บรรทัดส่วนประกอบคือ  บทนำ วัตถุประสงค์  วิธีการศึกษา  ผลการศึกษา และสรุป มีทั้งบทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน 250 คำ และบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 200 คำ

บทนำ      อธิบายความเป็นมา  และความสำคัญของปัญหาทำการวิจัย ศึกษาค้นคว้าของผู้ที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์ของการวิจัย  สมมติฐาน และขอบเขตของการวิจัย

วัสดุและวิธีการศึกษา  อธิบายวิธีการดำเนินการวิจัย  โดยเล่าถึงแหล่งที่มาของข้อมูล  วิธีการรวบรวมข้อมูล  วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  และการใช้เครื่องมือในการวิจัย  ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษา  อธิบายสิ่งที่ได้พบจากการวิจัย  โดยเสนอหลักฐานข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ  พร้อมแปลความหมายของผลที่วิเคราะห์ได้  และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว้

วิจารณ์     ควรเขียนอภิปรายผลว่า  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่เพียงใด  และควรอ้างอิงทฤษฎี หรือผลการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

สรุป        ควรเขียนสรุปเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์  ขอบเขตของการวิจัย  วิธีการวิจัยอย่างสั้นๆ รวมทั้งผลการวิจัย  และข้อเสนอแนะที่อาจนำผลงานการวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือข้อเสนอแนะประเด็นที่สามารถปฏิบัติได้  สำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

คำขอบคุณ หรือกิตติกรรมประกาศ  (ถ้ามี)

อกสารอ้างอิง  การอ้างอิงเอกสารใด ให้ใช้เครื่องหมายเชิงอรรถเป็นหมายเลข  โดยใช้หมายเลข 1 สำหรับเอกสารอ้างอิงอันดับแรกและเรียงต่อไปตามลำดับถ้าต้องการอ้างอิงซ้ำๆ ให้ใช้หมายเลขเดิม
การตรวจแก้ไข

ถ้าต้องการแก้ไขเอง โปรดแจ้งให้ทราบ

หากไม่ได้แจ้งก่อน  กองบรรณาธิการจะตรวจแก้ไขให้ตามแต่เห็นควร


ไปยังหัวข้อบทความ  Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.