ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


 

วารสารโรงพยาบาลแพร่ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 2560  (กรกฏาคม-ธันวาคม 2560)

นิพนธ์ต้นฉบับ

Acute stroke treated with intravenous  thrombolytic  drug in Phrae Hospital
สันติชัย  ศรีปณิธาน 
 PDF1

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับระดับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุเขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง รพ.แพร่ (ร่องซ้อ)
ดวงพร ภาคาหาญ

PDF2

วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อทำนายพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลบ้านกลาง      
อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
  
ชัญญาภัค  คงทน

PDF3

รายงานการสอบสวนการติดเชื้อจากการทำงาน
ปิยฉัตร ดีสุวรรณ
PDF4
ไปยังหัวข้อบทความ  


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.