ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561  Vol. 26 No.1 January - June 2018


นิพนธ์ต้นฉบับ

การนวดกระตุ้นการดูดกลืนในทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดนม
ก่อนจำหน่ายโรงพยาบาลแพร่
นิตยา แสงดอก, วนิดา หมอนเขื่อน, ประภารัตน์ กวางทอง, สัญญาลักษณ์ สุทธนะ 

PDF1

ผลของแนวปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยผู้ป่วยโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่
นงลักษณ์ ขัดแก้ว
PDF2

ลักษณะบ่งชี้ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะ
Stroke ที่มาโรงพยาบาล 
ภายใน 3 ชั่วโมงแรก และมาภายหลัง 3 ชั่วโมง
สุรีย์รัตน์ สุคันธมาลา, ประไพพิศ เสียงดัง, ชูขวัญ แม่นยำ
PDF3


  การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือดในงานห้องผู้ป่วยหนัก 2  โรงพยาบาลลำพูน
สมใจ จันทะวัง
PDF4
                                 

การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วย หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

วรรณเพ็ญ  เนื่องสิทธะ , เพชรสุนีย์  ทั้งเจริญกุล, กุลวดี  อภิชาตบุตร
PDF5

บทความพิเศษ

โรคมะเร็งปอดรู้เท่าทันป้องกันได้
ปาริชาติ นิยมทอง

PDF6

รายงานผู้ป่วย

Case report the stroke in the young: antiphospholipid syndrome
สันติชัย ศรีปณิธาน
PDF7

 
ไปยังหัวข้อบทความ  


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.