ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


 

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560  Vol. 26 No.1 January - June 2017

 

ความสำเร็จของการรักษาโรคนิ่วในไตและท่อไตแผนกผู้ป่วยนอก โดยวิธีสลายนิ่วด้วยคลื่นช็อคเวฟในโรงพยาบาลแพร่
ตันติกร เสนวิรัช
pdf1

การผสมโปแตสเซียมคลอไรด์ในน้ำยาล้างไตและผลการรักษาภาวะติดเชื้อเยื่อบุช่องท้องอักเสบในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง
วุฒิกร  ศิริพลับพลา,  ยุพารัชต์  กองแก้ว,  วิจิตรา  อู่จีน
pdf2

พยากรณ์โรคผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะ stroke ที่มารับการรักษาภายใน 3 ชั่วโมงแรกและภายหลัง 3 ชั่วโมงแรก โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่
สุรีย์รัตน์ สุคันธมาลา, ประไพพิศ เสียงดัง, ชูขวัญ แม่นยำ
pdf3

ผลการดำเนินงานการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วราภรณ์ พิมพาสอน
pdf4


ไปยังหัวข้อบทความ  


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.