ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


ปีที่ 27 ฉบับที่ มกราคม - มิถุนายน 2562  Vol. 27 No.1 January - June 2019

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองอย่างมีแบบแผนหลังผ่าตัดในผู้ป่วยนรีเวชกรรมต่อการฟื้นสภาพ
ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางหน้าท้อง
จำเนียร คงประพันธ์, พัชรพรรณ เวียงเก่า, ธันยธรณ์  เหมืองอุ่น 
pdf

ผลการติดตามการเจริญเติบโตทางร่างกาย และพัฒนาการ ของทารกคลอดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ 
ที่ได้รับการดูแลตามรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโต (Developmental Care Model
และปัจจัยเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้า ในห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลแพร่
การะเกด พันธุรัตน์, สัญญาลักษณ์ สุทธนะ, ฉวีวรรณ วิหก, อำภา วังคำ 

pdf

ผลการใช้แนวทางปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาระยะแรกหลังคลอด 
โรงพยาบาลฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
ทองใบ นันทรัตพันธุ์ 
pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างโรคอ้วนกับปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในบุคลากร
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สุนิตรา ทองดี        
pdf                          

แนวทางการดูแลระงับปวดในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
สาวิกา ภิญโญ 
pdf

แนวทางการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีการสอบแข่งขันของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อารมย์ บุญรอต 
pdf


ไปยังหัวข้อบทความ  


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.