ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562  Vol. 27 No.2 July– December 2019

ความชุกของโรคไตวายเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการทำงานของไตลดลงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ในศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองร่องซ้อ จังหวัดแพร่
จิรวัฒน์ สีตื้อ
pdf 

การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า 
ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
อมรพันธ์ สมร, สืบตระกูล ตันตลานุกุล
pdf

ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลแพร่ 
อาภรณ์ พื้นดี
pdf

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลับมาบริจาคโลหิตซ้ำของผู้บริจาคโลหิตในจังหวัดแพร่                                                         
วรางคณา โสฬสลิขิต, ณัฐวุฒิ ขันทิตย์
pdf

ผลการพัฒนาโปรแกรม Tracking ต่อคุณภาพการติดตามเวชระเบียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลแพร่
กนกกาญจน์ นามปรีดา, สมเกียรติ ชุ่มใจ
pdf                  

เปรียบเทียบผลการสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานระหว่างโปรแกรมการสอนอย่างละเอียดกับการสอนโดยใช้วิดีโอประกอบในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย จังหวัดน่าน
สุกัญญา วรรณศรี, สืบตระกูล ตันตลานุกุล, กิตติพร เนาว์สุวรรณ
pdf

การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออนไลน์ โรงพยาบาลสระบุรี
สมศิริ พันธุ์ศักดิ์ศิริ, ชลชิต รอดเดชา, ผุสดี คุณาพันธ์
pdf


ไปยังหัวข้อบทความ  


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.