ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558  Vol. 23 No.1 January – June 2015

การศึกษาเปรียบเทียบผลการระงับปวดและผลข้างเคียงในการให้ยาแก้ปวดมอร์ฟีนในช่องน้ำไขสันหลังและการฉีดยาชา
รอบเส้นประสาท 
femoral แบบครั้งเดียวในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในโรงพยาบาลแพร่
มิ่งสกุล แดนโพธิ์, 
พรพนิต ผุดเพชรแก้ว, จันทนา คำนาค, สุทิวา สุริยนต์
pdf

สถานการณ์การตั้งครรภ์ในมารดาวัยรุ่น โรงพยาบาลแพร่
สุนิสา ปัทมาภรณ์พงศ์, ทิพาพรรณ  คำห้าง, พัชรพรรณ เวียงเก่า, พิญญ์พัชร์ วงศ์ศิริ
pdf

การเปรียบเทียบการติดเชื้อภาวะแทรกซ้อน และความพึงพอใจของผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก และพยาบาลในการเช็ดตา
ด้วยไม้พันสำลี
อาภรณ์ พื้นดี, มะลิ การะปักษ์, ศิริลักษณ์ เวียงทอง
pdf

การเพิ่มองศาการเหยียดงอข้อเข่าหลังการผ่าตัดข้อเข่าเทียมของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามโปรแกรมการบริหารเข่า
โรงพยาบาลแพร่
มัลวีร์ สมบุตร, อรทัย วงค์ขันธ์, พิมวรา หนองแส 
pdf

พฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ในคลินิกบริการของ รพ.สต.
พื้นที่อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

มยุรีย์ ศรีสะอาด, ยุพิน ฝักฝ่าย, รตนมน วังแผน, สุวรีย์ ปินคำ, อภิญญา วิเศษ, นิวัฒน์ จิตรัตน์
pdf

ผลการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส. เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด น้ำหนักและรอบเอว
ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
เนาวราวรรณ นาพรม, พิตตินันท์ ทะนันชัย 
pdf

การลดเวลานอนในห้องฉุกเฉินของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการผ่อนคลายแบบจัดการสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสอง 
กัญจนพร ชัยวันดี, ขวัญจุรีย์ อินพยา, ณทิพย์ แข็งแรง
pdf

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสูงเม่น
วัลลีย์ บุญนิธิพันธุ์, ปรานอม กลไกร, เบญจวรรณ ขานไข
pdf

ผลการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกต่อการปฏิบัติของพยาบาลและอุบัติการณ์ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดและเด็ก โรงพยาบาลลำพูน
อัญชลี ศรีสุตา                   
pdf                                                  

 

 

 


ไปยังหัวข้อบทความ  


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.