ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558  Vol. 23 No.2 July– December 2015

การระงับเส้นประสาทในช่องแอดดั๊กเตอร์เพื่อลดระดับความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
ณัฐยา อินอื่น
pdf

ผลของการให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต่อระดับน้ำตาลสะสมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาล
ไม่ได้ตามเกณฑ์การรักษา รพ
.สต.วังหงส์  อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
จิรวัฒน์ สีตื้อ
pdf

ลักษณะเสี่ยงต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลแพร่
คุณญา แก้วทันคำ, สุวรรณี สร้อยสงค์
pdf


ผลการส่งเสริมการใช้ PHONE bundles ต่อการปฏิบัติการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ       
และอุบัติการณ์ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลแพร่
กัลยา ปวงจันทร์, อาภาภรณ์ นออินทร์, พัชรีวรรณ ศิริวัฒนานุรักษ์, อารีย์ เทียมแสน, สุดาวรรณ เมฆแสน, อัจฉราวรรณ เวียงทอง
pdf

การจัดท่าให้นมบุตรเพื่อลดระดับความปวดแผลผ่าตัดและเพิ่มประสิทธิภาพการให้นมของมารดาหลังผ่าท้องทำคลอด
ทิพาพรรณ คำห้าง, สุนิสา ปัทมาภรณ์พงศ์, สิรินธร สงวนเจียม
pdf

ประสิทธิผลการใช้แบบบันทึกเมนูอาหารในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้เพื่อคุมน้ำตาลได้ตามเกณฑ์ 
โรงพยาบาลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
มยุเรศ คำเหลือง, เนาวราวรรณ นาพรม
pdf

ผลของการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้ดูแลหลักในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
อุไร วงศ์พุฒิ, สุภาวรรณ วังแก้ว
pdf

ความเหมาะสมและความเพียงพอ ของการจัดซื้อยา การเบิกจ่ายยาและการใช้ยาในกลุ่มที่มีนโยบายให้ติดตาม
โรงพยาบาลแพร่
สุมิตรา สุทธิไสย, สาธิน ศรีนวล, ชมรมพร ศรีนวล, นภาพรรณ ทะนันชัย
pdf

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารคลังเวชภัณฑ์ระหว่างรูปแบบเอบีซี และตัวแบบสำหรับการสั่งซื้อที่ประหยัด
กับรูปแบบมาตรฐาน โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่
สุรชัย จิตจง
pdf

การเพิ่มประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาลแพร่โดยใช้กระบวนการลีน
ประเสริฐ ฉลอม
pdf


ไปยังหัวข้อบทความ  


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.