ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


ประวัติห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่


           เรื่องราวความเป็นมาของห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่ไม่มีประวัติเป็นหลักฐานแน่ชัด แต่ด้วยความอนุเคราะห์ของนายแพทย์ โสรัจ แสนศิริพันธ์(อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่)  ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุดเพราะท่านชอบหนังสือและชอบแต่งหนังสือ แต่ละปีท่านจะเขียนหนังสือประมาณ 10 หรือ 20 เรื่อง เพื่อส่งไปยังกระทรวงสาธารณสุขและทบวงต่างๆ และท่านก็เป็นคนริเริ่มขึ้นเป็นคนแรก
            ปีพ.ศ.2526 เริ่มแรกหนังสือเก็บไว้ในตู้ห้องประชุมตึกผู้ป่วยนอกชั้น 2 (ตึกอำนวยการ)
            ปีพ.ศ.2527 ห้องสมุดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นห้องสมุดโดยตรง มีผู้รับผิดชอบคือ นางพิสมัย  วงศ์คำ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
            ปีพ.ศ.2528 นพ. จิตติ  ตีระวณิชย์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ  และเป็นประธานคณะกรรมการห้องสมุด ซึ่งช่วงเวลานั้นยังมีหนังสือไม่มากและมีวารสารวิชาการที่โรงพยาบาลต่างๆจัด ทำขึ้นและส่งมาเพื่อเผยแพร่ ขณะนั้นยังไม่มีการบอกรับวารสาร
            ปีพ.ศ.2530 ผู้อำนวยการ โสรัจ  แสนศิริพันธ์ ย้ายไป
            ปีพ.ศ.2530 ผู้อำนวยการ นายแพทย์สุภา รักชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ได้จัดสรรงบประมาณให้ห้องสมุดโดยใช้เงินบำรุง จัดซื้อหนังสือและวารสารต่างประเทศมากขึ้น โดยนายแพทย์ณฐภณ สุธีรภัทรานันท์ ์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการขณะนั้นและเป็นประธานคณะกรรมการห้องสมุด
            ปีพ.ศ.2536 นพ.สมศักดิ์  วันทนียวงศ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ(ลาออกจากหัวหน้าฝ่าย)
ต่อมาได้แต่งตั้งให้พ.ญ.สุวรรณา  ตีระวณิชย์ เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแต่งตั้งให้นายแพทย์สมพงษ์  ตันติธนวัฒน์เป็นประธานกรรมการห้องสมุด แต่ละปีก็มีการจัดสรรงบประมาณซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดปีละ 2 ครั้ง
ห้องสมุดก็มีการปรับปรุงเรื่อยมา
            ปี2539 ได้ย้ายห้องสมุดตึกผู้ป่วยนอก (ทุบตึกสร้างใหม่)ไปอยู่ตึกแสนพลอยได้3 ปีก็ย้ายขึ้นตึกใหม่
            ปี2543 ผู้อำนวยการ นายแพทย์วิเชียร  ลัทธิวงศกร ได้ย้ายห้องสมุดจากตึกแสนพลอยวงศ์วรรณไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 5
            ปีพ.ศ. 2543 – 2545 งานห้องสมุด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการโรงพยาบาลแพร่ ได้ย้ายจากตึกแสนพลอยวงศ์วรรณ มายังอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น5 โดยมี พ.ญ.สุวรรณา  ตีรวณิชย์เป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ นางพิศมัย วงศ์คำ เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ห้องสมุดใหม่จัดที่นั่งอ่านบริการได้ 50 ที่นั่ง มีตำราภาษาไทย 854 เล่ม ตำราภาษาอังกฤษ 377 เล่ม วารสารวิชาการภาษาไทย 170 รายชื่อ วารสารภาษาอังกฤษ 25 รายชื่อ มีคอมพิวเตอร์สำหรับบริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 3 เครื่อง เครื่องปริ้นท์ 1 เครื่อง มีบริการสื่อโสตทัศน์ โดยมีโทรทัศน์สำหรับบริการ 1 เครื่อง วีดิโอ 1 เครื่อง เครื่องเล่นวีซีดี 1 เครื่อง วิทยุเทป 1 เครื่อง นอกจากนี้ยังมี สิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสืออ้างอิง วารสารเย็บเล่ม จุลสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ห้องสมุดมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางวิชาการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย งานการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพทุกสาขาโดยเปิดให้บริการ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
           ปีพ.ศ. 2546 งานห้องสมุดได้ย้ายไปขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีคุณพรทิพย์ กาญจนสุต เป็นหัวหน้าฝ่าย โดยมีนายแพทย์สมพงษ์  ตันติธนวัฒน์  เป็นประธานห้องสมุด มีการจัดซื้อหนังสือตามปีงบประมาณทุกๆปี ปีละ 2 ครั้ง มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน คือนางพิศมัย วงศ์คำ ห้องสมุดมีการจัดหมู่หนังสือด้วยระบบ NLM (Nation Library of medicine classification) มีการให้บริการยืม-คืนแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแพร่
            ปีพ.ศ. 2548 โรงพยาบาลแพร่ได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โดยมีนักศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเรียนและฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแพร่ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาฝึกงานในหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลแพร่ จึงเปิดตำแหน่งบรรณารักษ์เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง โดยบรรณารักษ์คนแรกคือนางสาววรรณาภรณ์ เทียรท้าว   และบรรณารักษ์คนปัจจุบันคือนางสาวอชิรญา พวยฟุ้ง  ห้องสมุดได้เปลี่ยนแปลงเวลาทำการเป็นวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 18.30 น. และวันเสาร์เวลา 12.00 -16.00 น. หยุดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จนถึงปัจจุบัน


ไปยังหัวข้อบทความ  


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.