ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555  Vol. 20 No.1 January – June 2012

การทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิตระหว่างรักษา ที่โรงพยาบาลแพร่ ในปี 2550-2553
ปิยฉัตร ดีสุวร
รณ, เนตรทราย เหมืองจา
pdf

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจำแนกประเภทผู้ป่วยโดยพยาบาลวิชาชีพ ณ จุดคัดกรองหน้าห้องอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน โรงพยาบาลแพร่
ผดุงวิทย์ ยศทวี, กรรณิการ์ กาศสมบูรณ์, รัตติกาล ไฝเครือ,
 รัฐธิกาล อินใจ, สถาพร  สอนเทศ,
ณัฐกานต์ หล้าคำมี, อภิชาต กาศโอสถ 

pdf

ประสิทธิภาพของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าขาก่อนผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
ภัทริรา เวียงคำ, ยอดปิติ ตั้งตรงจิตร, กุลธิดา อินตา
pdf

ประสิทธิภาพของโปรแกรมการโคชพยาบาลวิชาชีพในการเตรียมความพร้อมผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ
จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์, วาสนา บุตรปัญญา, นลินี เดือนดาว, จีระนันท์ มั่นเหมาะ 
pdf

ประสิทธิผลของการให้ข้อมูลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกแบบมีแบบแผนด้วยวีดีทัศน์
อาภรณ์ พื้นดี
เพ็ญศรี ปัญโญ, อัญชลี  แนวณรงค์, จารุวรรณ ภุมรินทร์
pdf

การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลแพร่
ยุพวลัย วัฒนพันธุ์, นงเยาว์ ธราวรรณ, พิชามญช์ อินแสน
pdf

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้การปรึกษาแบบคู่สามีภรรยา ภายใต้โครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี
จากแม่สู่ลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่
ลักษมี มะโน
วงศ์, กฤษณา กาเผือก  
pdf

อุบัติการณ์ภาวะระดับความอิ่มตัวของออกชิเจนในเลือดต่ำหลังได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในห้องพักฟื้น
โรงพยาบาลลำปาง
อัญชลี วิเศษ
การ
pdf

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารยารับประทานให้กับผู้ป่วยใน เพื่อลดอัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา
นิชาภา มณีกาศ, ปิยเนตร ศิริทิชากร, ปาริชาติ เครือนวล, แสงจันทร์ วงค์ขันแก้ว, จิรนี เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์,
พัชรี ชูช่วย
pdf

ผลของการเย็บแผลด้วยเอ็นตกปลาเปรียบเทียบกับไหมเย็บแผลแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่
ปาริชาติ วันล
ะ, อุไรวรรณ ทุ่งกาย, รัตนาภรณ์ มั่งมูล
pdf

ผลการเย็บปิดแผลทำหมันหญิงด้วยลวดเย็บแผล โรงพยาบาลแพร่
ประการณ์ องอาจบุญ
pdf

 


 

 

 
ไปยังหัวข้อบทความ  


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.