ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557  Vol. 22 No.1 January – June 2014


ร่วมใจพิชิตภัยไทรอยด์เป็นพิษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
โอษิษฐ์ บำบัด, พิสมัย สิริภัทรชัย, บุษบากานต์ อุตรพงศ์, ฐาณัชชา เวียงคำ 
pdf

ผลของโปรแกรมการสอนผ่านสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มความสามารถของผู้ดูแลและลดการกลับมารักษาซ้ำ
ในผู้ป่วยเด็กโรคอุจจาระร่วง
สมทรง  เค้าฝาย, กนกรัตน์  อรรถชัยพานิช, นัทธ์หทัย  ใจกล้า, จารุวรรณ  ดีพอ, อัญญารัตน์  สุมา
pdf

ผลการเพิ่มสมรรถนะการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดแก่บุคคลในครอบครัว โรงพยาบาลแพร่

ทิพาพรรณ คำห้าง, สุนิสา ปัทมาภรณ์พงศ์, พิกุล อภิชาตวรกุล, สิรินธร สงวนเจียม

pdf

ผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลแพร่

เตือนใจ  อินทรสมใจ, เทวัญ ยอดยิ่ง

pdf

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกตามหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการป้องกันแผลกดทับในผู้สูงอายุ
กระดูกสะโพกหัก หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง โรงพยาบาลแพร่

ประทุมทิพย์ ดอกแก้ว, ธนาวรรณ แสนปัญญา, สิริยาพร จักรทอง

pdf

การปรับปรุงแนวทางเพื่อใช้ในตรวจสอบความถูกต้องของผู้ป่วยผ่าตัดโดยการทบทวนวรรณกรรมและใช้เทคนิค Focus Group ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแพร่
ลักษณา จันทราโยธากร, พรธิดา ชื่นบาน
pdf

การรับรู้และความคาดหวังต่อการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ป่วยและญาติงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน

เจียมจิตร  ม
ากเมือง

pdf

ประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตแต่เริ่มแรก 
ถมยา วงค์บุญ
ยิ่ง, มยุรี  กรุงศรี, ปิยฉัตร ดีสุวรรณ, น้ำฝน เรืองรินทร์, ศกลวรรณ คำมาก

pdf

ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่
ริรินทร์ พันธ์ปั
ญญา 

pdf

ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้โปรแกรม 3อ.2ส. เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิต
ใน อสม.กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและคว
ามดันโลหิตสูง

สุทธิวรรณ  เมตตามิตรพงศ์  
pdf

การควบคุมภายในของโรงพ
ยาบาลภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี 

บุษบา พริบไหว 
pdf


ไปยังหัวข้อบทความ  


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.