ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556  Vol. 21 No.2 July– December 2013

ผลการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อติดตามการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า จังหวัดแพร่
ประวีณา อัศวพลไพศาล, วรนุชนันท์ ลภัสสุปภานันท์, อัญชลี ปัญญาดี, ปิยฉัตร ขันติศิวนนท์, กมลทิพย์ กาศสมบูรณ์, 
พรพิมล  ทิศา
จรีรัตน์  อ่องคำ, จุฑาทิพย์  ปิ่นคำ
pdf

ารใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอกเพื่อลดการเลื่อนหลุดอุดตัด ของท่อระบายทรวงอก
ศิริกาญจน์ จินาวิน, จุฬาวรี ชัยวงศ์นาคพันธุ์, พิชาภัค ธรรมสรางกูล, สิริวัฒนา เกตุวีระพงศ์
pdf

ผลของระยะเวลาการงดสูบบุหรี่ของผู้ป่วยสูบบุหรี่ที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายต่อภาวะแทรกซ้อน
ระบบทางเดินหายใจ
ทิวา สุริยนต์
สุภาภรณ์ แก้วมา, ชลภัสสรณ์ สุวรรณศรวล
pdf

ประสิทธิผลของเครื่องมือตรวจวัดความรู้สึกที่เท้า (4 point chart ร่วมกับ Monofilament) ในผู้ป่วยเบาหวาน
โรงพยาบาลแพร่
คุณญา แก้วทันคำ, ชนิสสา จันทาพูน, ณัฐชญา วงค์วาร
pdf

ประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตแต่เริ่มแรก (Microalbuminuria)
ถมยา วงค์บุญยิ่ง, มยุรี กรุงศรี, ปิยฉัตร ดีสุวรรณ, น้ำฝน เรื่องรินทร์, ศกลวรรณ คำมาก
pdf

ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันและความต้องการความช่วยเหลือของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแพร่
ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
สุวิมล พละบุรี, กัลยา ตาคำ
pdf

อัตราการสั่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเวรนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลแพร่
ประเสริฐ จันทนสกุลวงศ์, ลักขณา ศักดิ์โสภิณ, สกุลรัตน์ อริยะเพชร, จุไรรัตน์ ถุงเงิน
pdf

การศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ช่วยออกกำลังกล้ามเนื้อขาในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลแพร่
ปิยะรัตน์ สว
นกูล, สุพัตตรา ชื่นตา
pdf

ความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรกลุ่มเสี่ยงต่อสิ่งคุมคามสุขภาพ โรงพยาบาลแพร่
ชิษณุกร  พรภาณุวิชญ์

pdf

การพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ คลังยาย่อย (Sub-stock)โรงพยาบาลแพร่
สาธิน ศรีนวล
pdf
ไปยังหัวข้อบทความ  


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.