ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลักปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556  Vol. 21 No.1 January – June 2013

ปัจจัยที่ผลต่อความสำเร็จในการกู้ชีพขั้นสูง ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลแพร่
ดวงฤทัย ตันพม
pdf

อุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันรายใหม่ ในโรงพยาบาลแพร่
นภเกตน์  พริบไหว, อุไรพร พงศ์พัฒนาวุฒิ, กรรณิการ์ กาศสมบูรณ์, รัฐธิกาล อินใจ, ณัฐกานต์ หล้าคำมี 
pdf

ลักษณะทางคลินิกที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จการใช้ NCPAP ในทารกแรกเกิด ห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลแพร่
นิตยา แสงด
อก, สมานใจ เขียวสลับ, ชื่นจิตต์ สมจิตต์, ฉวีวรรณ วิหก
pdf

ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติทางคลินิกในการวางแผนจำหน่ายทารกคลอดก่อนกำหนดน้ำหนัก<1,500 กรัม
ต่ออัตราการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวนวันนอน และค่าใช้จ่ายในการรักษา
การะเกด พันธุรัตน์ไพลิน เขื่อนทอง, อำภา วังคำ, ประภารัตน์ กวางทอง, ธัญญรัตน์ วงศ์ตะวัน, อุไรพร ฉลอม
pdf

ปัจจัยที่เพิ่มโอกาสเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลแพร่
อภัย สีสด, สรัลรัตน์ หล้าคำมี, กรรณิกา ฤทธิสินธุ์, จีระนันท์ เป๊กทอง, จุรีรัตน์ ชูใจ
pdf

ภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีวิทยาของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดภายใต้การได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย
ระหว่างฟื้นตัวจากการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย โรงพยาบาลแพร่
จันทนา คำนาค, พรพนิต ผุดเพชรแก้ว, ยุพา แก้วอ้วน, ดรุณี จินดาสุรารักษ์
pdf

ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการจัดการตนเอง โดยใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาเฉพาะรายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
โรงพยาบาลแพร่
เทวัญ ยอดยิ่ง
pdf

การใช้แนวคิด Energise for Excellence (E4E) เพื่อเพิ่มการปฏิบัติตาม Bundles และลดอัตราการติดเชื้อ
ที่ระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับคาสายสวนปัสสาวะ
ปริญญา ประสานจิตร
pdf

การคัดกรองคำสั่งใช้ยาผู้ป่วยในเพื่อค้นหาและป้องกันปัญหาจากการใช้ยา
ศุภวรรณ ยวง
สุวรรณ, สุมาลี สงวนศักดิ์, พรชัย วัฒนเสาวลักษณ์, ธีรนุช องอาจบุญ
pdf

การวิเคราะห์กำลังข้าราชการ กลุ่มสนับสนุน โรงพยาบาลแพร่
เกสร พงษ์ไสว
pdfไปยังหัวข้อบทความ  


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.