ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557  Vol. 22 No.2 July– December 2014

ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลแพร่
สรัลรัตน์  หล้าคำมี
pdf

ผลของการใช้พลาสติกห่อหุ้มร่างกาย (Plastic wrap) ทารกคลอดก่อนอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ ต่ออุณหภูมิกายทารกแรกเกิด
ทิพย์วรรณ  ประสาสน์ศักดิ์, สรัลรัตน์  หล้าคำมี, กรรณิการ์  ฤทธิสินธุ์, จีระนันท์  เป็กทอง, พิจิกา  ช้างเขียว  
pdf

เหตุผลของการมาฝากครรภ์ช้า โรงพยาบาลแพร่ 
ศศิธร  อินทุดม, มะลิ  คมแหลม , จารุณี  เสนาธรรม
pdf

ประสิทธิภาพของระบบการดูแลต่อเนื่องเพื่อลดความรุนแรงของอุบัติการณ์มะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลแพร่
วารินทร์  โชติปฎิเวชกุล, พิชชานันท์  สุริยรัตน์, วิรัชนี  สุขวัฒนานนท์  
pdf

พฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทรของพยาบาล  หอผู้ป่วยนรีเวชกรรมตามการรับรู้ของผู้ป่วย โรงพยาบาลแพร่
จำเนียร  คงป
ระพันธ, ฉัตรตยา  สุวรรณกาศ, รัตนภรณ์  อุดธรรมใจ
pdf

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก ในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่
สมทรง  เค้าฝาย, ธนาวรรณ  แสนปัญญา  
pdf

ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด  โรงพยาบาลแพร่
พวงทอง  เหมืองจา, ปริญญา  ประสานจิตร
pdf
การศึกษาระบบการให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานในโรงพยาบาลวังชิ้น
ขวัญดาว  คำ
คง
pdf

ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายและความยาวรอบเอวกับภาวะCardiometabolic risk factors ในบุคลากร
โรงพยาบาลแพร่
สุรางค์รัตน์  พ้องพาน
pdf

ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคคลากรโรงพยาบาลแพร่ ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะ Metabolic Syndrome
นิลุบล  แสน
ศิริวงศ์
pdf 

ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูพิสัยการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยข้อไหล่ติดแข็งงานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลแพร่
รณชัย  ดวงแก้ว
pdf

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
สมร ละเลิง

pdf


ไปยังหัวข้อบทความ  


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.