ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


ระเบียบและข้อปฏิบัติห้องสมุด

วัน - เวลา

การเปิดให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 18.30 น.

วันเสาร์ เวลา 12.00 - 16.00 น.

หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

การสมัครสมาชิก

การขอทำบัตรสมาชิก
รับทำและจ่ายบัตรสมาชิก : 08.30-16.30 น.
การทำบัตรสมาชิกใหม่
แพทย์ / ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว

 1. รูปถ่าย แต่งกายชุดสุภาพ 1 นิ้ว ( ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ) จำนวน 1 รูป

 2. แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรประจำตัวบุคลากรโรงพยาบาลแพร่

 3. กรอกข้อมูลในสมุดทะเบียนสมาชิกด้วยลายมือตัวเอง

นิสิตหรือนักศึกษาฝึกงาน / นิสิตแพทย์ชั้นปีที่4-6

 1. รูปถ่าย แต่งกายชุดสุภาพ 1 นิ้ว ( ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ) จำนวน 1 รูป

 2. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา

 3. กรอกข้อมูลในสมุดทะเบียนสมาชิกด้วยลายมือตัวเอง

ข้อปฏิบัติตน

ในการใช้ห้องสมุด

 1. ห้ามใช้บัตรของผู้อื่นยืม
 2. โปรดแต่งกายสุภาพ เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ
 3. ไม่พูดคุยเสียงดังในห้องสมุด จะเป็นการรบกวนผู้ใช้ห้องสมุดคนอื่น
 4. งดสูบบุหรี่
 5. ห้ามนำอาหาร ของขบเคี้ยว ขนม และน้ำ/เครื่องดื่มต่างๆ เข้ามาในห้องสมุด
 6. ใช้ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทด้วยความระมัดระวัง ไม่ทำให้ฉีกขาด ชำรุดเสียหาย
 7. ไม่ขีดเขียนหรือพับหน้าสิ่งพิมพ์ รวมทั้งช่วยระวังรักษาสิ่งของเครื่องใช้ และความสะอาดภายในห้องสมุด
 8. ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ทกรุณาลงชื่อเข้าใช้บริการทุกครั้ง
 9. บุคคลภายนอกหากต้องการใช้ห้องสมุด กรุณาลงชื่อเข้าใช้ในสมุดที่เคาน์เตอร์บริการ
 10. ผู้ใช้ห้องสมุดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้ จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้ห้องสมุด

ระเบียบปฏิบัติ

ในการยืม - คืน

ทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทสมาชิก ประเภทสิ่งพิมพ ระยะเวลา จำนวน ค่าปรับ/เล่ม/วัน หมายเหตุ

แพทย์ / นิสิตแพทย์

ชั้นปีท ี่4-6

หนังสือทั่วไป
หนังสือใหม่
งานวิจัย
หนังสือสำรอง
วารสารวิชาการ
เทป / วีิีทัศน์
1 สัปดาห์
3 วัน
1 สัปดาห์
ภายใน 1 วัน
1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
3 - 5
1
1
1
3
3
1 บาท

จำนวนหนังสือทั่วไป

รวมกับหนังสือใหม่

และงานวิจัย

รวมกันไม่เกิน 5 เล่ม

ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว
หนังสือทั่วไป
หนังสือใหม่
งานวิจัย
วารสารวิชาการ
เทป / วีิีทัศน์
1 สัปดาห์
3 วัน
1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
1 -3
1
1
3
3
1 บาท

จำนวนหนังสือทั่วไป

รวมกับหนังสือใหม่

และงานวิจัย

รวมกันไม่เกิน 3 เล่ม

นิสิตหรือ

นักศึกษาฝึกงาน

หนังสือทั่วไป
หนังสือใหม่
งานวิจัย
วารสารวิชาการ
เทป / วีิีทัศน์
1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
1 - 3
1
1
2
1
1 บาท

จำนวนหนังสือทั่วไป

รวมกับหนังสือใหม่

และงานวิจัย

รวมกันไม่เกิน 3 เล่ม


 1. นิสิตแพทย์ที่ส่งคืนทรัพยากรฯช้ากว่ากำหนด จะต้องเสียค่าปรับและถูกลดจำนวนทรัพยากรฯและจำนวนวันที่ยืม
 2. ไม่อนุญาตให้ยืมหรือยืมต่อในกรณีที่มีค่าปรับค้างชำระ ต้องนำหนังสือมาคืนเพื่อเสียค่าปรับก่อน จึงจะยืมต่อได้
 3. รับต่อหนังสือทางโทรศัพท์ หมายเลข 1513 โดยแจ้งหมายเลขสมาชิก และชื่อหนังสือที่ต้องการยืมต่อ
 4. สามารถให้ยืมต่อได้อีก 2 ครั้ง (ยกเว้นมีผู้อื่นต้องการใช้หนังสือนั้น และขอจองหนังสือต่อ)
 5. ไม่อนุญาตให้นำนิตยสาร(วารสารทั่วไปและบันเทิง) ออกจากห้องสมุด
การจองหนังสือ

ในกรณีที่หนังสือดังกล่าว มีผู้อื่นยืมออก และยังไม่ถึงกำหนดนำมาส่งคืน

 1. เปิดรับจองหนังสือ เวลา 8.30-16.30 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ เท่านั้น

 2. สมาชิกสามารถจองหนังสือได้ครั้งละ 1 เล่มเท่านั้น
 3. แจ้งชื่อหนังสือและเลขทะเบียน ของหนังสือเล่มที่ต้องการจองกับเจ้าหน้าที่
 4. กรอกแบบฟอร์มสำหรับจองและให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อกำกับไว้
 5. สมาชิกขอรับหนังสือได้ที่ห้องสมุด
 6. ไม่รับจองทางโทรศัพท์

ทรัพยากรหาย/

ชำรุด

สมาชิกต้องชำระค่าหนังสือตามราคาปก พร้อมค่าดำเนินการจัดหา/ซื้อเล่มทดแทน

และค่าธรรมเนียมในการจัดเตรียมเล่มเพื่อการบริการเพิ่มอีก เล่มละ 100 บาท

กรณีชื่อเดิมฉบับพิมพ์เดิมหาซื้อไม่ได้
ให้จัดหาชื่อเดิมที่เป็นฉบับพิมพ์ครั้งล่าสุดมาแทน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม

ในการจัดเตรียมเล่มใหม่ เพื่อการบริการอีก 100 บาท / เล่ม
วารสารหาย
ชำระเงินค่าวารสาร และค่าเย็บเล่ม (ถ้าเป็นวารสารเล่มเย็บ) ตามราคาปัจจุบัน  

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจัดเตรียมเล่มใหม่เพื่อการบริการ อีก 100 บาท / ฉบับ


ค่าปรับสิ่งพิมพ์ชำรุด
สิ่งพิมพ์ชำรุด หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่ยืมไปเกิดมีลักษณะที่ผิดไปจากก่อนยืม เช่น เปียกน้ำ เปื้อน สกปรก ฉีกขาด เป็นต้น

ต้องแจ้งให้ห้องสมุดทราบ


ผู้ยืมไม่คืนสิ่งพิมพ์ ไม่ชำระค่าปรับ ไม่ชดใช้ค่าเสียหาย
ห้องสมุดจะพิจารณาดำเนินการแก่ผู้ยืม ตามขั้นตอนดังนี้

 1.  ตัดสิทธิการใช้บริการ

 2. ยกเลิกการเป็นสมาชิก

 3. เสนอให้มหาวิทยาลัยลงโทษทางวินัย ในกรณีที่บุคคลผู้นั้นเป็นนิสิตหรือนักศึกษา
  และเสนอให้โรงพยาบาลแพร่ลงโทษทางวินัย ในกรณีที่เป็นบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลแพร่

 4. ดำเนินคดีตามกฎหมาย

บัตรสมาชิกห้องสมุดหายหรือชำรุด
คิดค่าธรรมเนียมในการจัดทำบัตรใหม่ 10 บาทไปยังหัวข้อบทความ  


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.