ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
Phrae Hospital Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก


การจัดหมวดหมู่หนังสือ ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of Medicine Classification)

การแพทย์พื้นฐาน
(Preclinical sciences)

หมวดหมู่

ความหมาย (ไทย)

ความหมาย (อังกฤษ)

QS

QT

QU

QV

QW

QX

QY

QZ

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

สรีรวิทยา

ชีวเคมี

เภสัชวิทยา

จุลชีววิทยา

ปรสิตวิทยา

พยาธิวิทยาคลินิก

พยาธิวิทยา

Human anatomy

Physiology

Biochemistry

Pharmacology

Microbiology & immunology

Parasitology

Clinical pathology

Pathology

การแพทย์และวิชาที่เกี่ยวข้อง

(Medicine and related subjects)

หมวดหมู่

ความหมาย (ไทย)

ความหมาย (อังกฤษ)

W

WA

WB

WC

WD

WE

WF

WG

WH

WI

WJ

WK

WL

WM

WN

WO

WP

WQ

WR

WS

WT

WU

WV

WW

WX

WY

WZ

อาชีพแพทย์

สาธารณสุขศาสตร์

อายุรศาสตร์

โรคติดเชื้อต่างๆ

โรคขาดสารอาหาร

ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก

ระบบหายใจ

ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด

ระบบทางเดินของเลือดและน้ำเหลือง

ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้

ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์

ระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบประสาท

จิตเวชวิทยา

รังสีวิทยา

ศัลยศาสตร์

นรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์

วิทยาโรคผิวหนัง

กุมารเวชศาสตร์

เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง

ทันตแพทย์ - ศัลยกรรมช่องปาก

วิทยาโสต นาสิก และลาริงซ์

จักษุวิทยา

กิจกรรมโรงพยาบาล

การพยาบาล

ประวัติการแพทย์

Medical profession

Public health

Practice of medicine

Infectious diseases

Deficiency diseases

Musculoskeletal system

Respiratory system

Cardiovascular system

Hemic and lymphatic system

Gastrointestinal system

Urogenital system

Endocrine system

Nervous system

Psychiatry

Radiology

Surgery

Gynecology

Obstetrics

Dermatology

Pediatrics

Geriatrics, Chronic disease

Dentistry, Oral surgery

Otorhinolaryngology

Opthalmology

Hospitals

Nursing

History of medicineไปยังหัวข้อบทความ  


ห้องสมุดโรงพยาบาลแพร่
144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 ต่อ 2608 และกด 111


Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.