รู้จักหน่วยงาน
 
รู้จักบุคลากร
หัวหน้างานห้องผ่าตัด
 
พรธิดา ชื่นบาน

 

พยาบาลวิชาชีพ

 

ยุวเรศ เสนาธรรม
ยุพวลัย วัฒนพันธุ์
ลักษณา
จันทราโยธากร
สุชปา เสมียนเพชร
เพ็ชรา โกสิน
นิลวรรณ ศิริพันธุ์
พนิดา สาใจ
สายจิตร ทองอิ่น
จุฑามาส
อดุลวัฒนศิริ
ปิยะฉัตร กาศแสวง
สุรีรัตน์ อุดคำมี
พิชามญชุ์ อินแสน
วิลาสินี อุปนันไชย
กมลรัตน์ วงศ์ธง
วิมลวรรณ พันธวัฒน์
ศิวาพร จะเฮิง
ลัดดาวัลย์ แก้วน้ำ
นันท์นภัส
พหุสัจจธรรม
ปิยะพร เขียวดี
อุไรวรรณ
รัตนาประภาภรณ์
จินตนา ศรีรมย์
สมเกียรติ ดาวดาษ
จิรัฏฐ์ คำนาน
วรกร อินต๊ะสุข
สุภาพร ปรากฎมาก
สุรินธร กาวิน
ไพลิน ขอนบุญนาค
สินีนาฏ ผัดขัน
     
สุธรรม ไชยวงศ์
วันเพ็ญ สำรอง
ศรีแพร สารพันธ์
อรพิน ปรียานัดดากุล

 

เจ้าหน้าที่พยาบาล


       
นิลเนตร แอบแฝง
ภัทราพร นงค์โภชน์
จุฑาทิพย์ สลักจิตร


ผู้ช่วยเหลือคนไข้

 

สมัย เลียบโลก
สมจิตร
ธีระวัฒนประสิทธิ์
พุฒิซ้อน มโนทิพย์
ศรีเภา มาอุ่น
พัชรศรี
พิริยะชนานุสรณ์
วันดี เทียมแสน
โสภณา สร้างตระกูล
ชญานิศ สารดี
เปรมกานต์ สมยะ
อริษา สุวรรณศิลป์
จีราวรรณ การขยัน
นิวัฒน์ ดอกสลิด
วรพงษ์ เขื่อนหก
เบญจมาศ เวียงนาค

 

พนักงานทำความสะอาด

 

 
สุพิน ทนันชัย
วิไลลักษณ์
หม้อกรอง
รุ่งทิพย์ ไทยเกร่ง
ยุวรี ขอนเคียน
ธีระพงศ์ ขอนเคียน
พิทักษ์ รอบรู้

 

พนักงานเปล

 

 
ปรีดา มณีแดง
พนม ขอนเคียน
ไกรสร สีชมภู
ธวัชชัย วงศ์วาร
จักรพงษ์ กาตั้ง
สุทธการ สีทิ