วิจัย/วิชาการ
 
งานวิจัย งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแพร่
 


ปี  2555

เรื่อง การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัดโรงพยาบาลแพร่

พรธิดา  ชื่นบาน  พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่

 

เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพกระบวนการการให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโรงพยาบาลแพร่

ยุวเรศ  เสนาธรรม  พย.ม. (การบริหารการพยาบาล) งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่

 

เรื่อง  การวิเคราะห์สถานการณ์ทางคลินิกเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดจักษุ โรงพยาบาลแพร่

ปิยะฉัตร กาศแสวง   พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่) งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่ 


ปี 2554


เรื่อง การใช้สารน้ำชะล้างที่อุณหภูมิกาย เพื่อลดภาวะอุณหภูมิกายต่ำและภาวะหนาวสั่น ในผู้ป่วยผ่าตัดต่อมลูกหมาก
ห้องผ่าตัดศัลยกรรมปัสสาวะ โรงพยาบาลแพร่


พิชามญชุ์  อินแสน พย.บ., นันท์นภัส  พหุสัจจธรรม พย.บ. งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่

 


ปี 2553


เรื่อง อายุการคงสภาพปราศจากเชื้อของวัสดุทางการแพทย์ที่อบแก๊ส  Ethylene oxide ในสภาวะที่ไม่มีการควบคุม อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์   ห้องผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลแพร่


ลักษณา จันทราโยธากร พย.บ.,จุฑามาส  อดุลวัฒนศิริ พย.บ.,
กมลรัตน์  วงศ์ธง พย.บ. งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่

 

ปี 2552 


เรื่อง การลดลงของอุณหภูมิกายทารกที่ผ่าตัดคลอดในห้องผ่าตัดที่ปรับอุณหภูมิระหว่าง 25-27 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับห้องผ่าตัดที่ปิดเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลแพร่


พรธิดา ชื่นบาน  วท.บ., สุรีรัตน์ อุดคำมี  พย.บ., วิมลวรรณ พันธวัฒน์  พย.บ.  งานห้องผ่าตัด กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแพร่