[25/06/2563] ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2 อัตรา และตำแหน่
[09/06/2563] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
[14/05/2563] การย้ายข้าราชการ กรณีย้ายภายในจังหวัด รอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
[07/05/2563] ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ขอเลื่อนการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ 98142 งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานส
[01/05/2563] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา