[23/12/2563] แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2564
[23/12/2563] แผนงบลงทุนโรงพยาบาลแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564
[22/12/2563] แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลแพร่
[22/12/2563] แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564
[22/12/2563] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
[17/12/2563] รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563
[17/12/2563] สรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563
[23/11/2563] จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
[23/11/2563] EB 16 พิธีประกาศเจตนารมณ์สุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564
[13/03/2563] EB 2 (10) คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแพร่ (WORK INSTRUCTION)
[13/03/2563] หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ
[11/03/2563] EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[19/01/2562] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2562
[22/01/2561] สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2560
[20/12/2563] เผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
[14/07/2563] กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลแพร่