[26/03/2562] เผยแพร่คู่มือพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
[27/06/2561] รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะการหกล้มและโรคข้อเข่าเสื่อมผู้สูงอายุ
[27/06/2561] รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 1 - 3 ประจำปีงบฯ 2561
[18/06/2561] มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
[31/05/2561] มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดแพร่
[25/05/2561] นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่
[13/03/2561] แผนป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการฯ 2561 โรงพยาบาลแพร่
[12/03/2561] รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560
[12/03/2561] รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2560
[12/03/2561] คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2561
[22/01/2561] สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2560
[11/12/2562] EB 2 ข้อ 3 3.3 3.3.3 หนังสือเวียนกระทรวง
[11/12/2562] เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2563
[11/12/2562] EB 1 ข้อ 3 3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
[11/12/2562] EB 1 ข้อ 3 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
[11/12/2562] EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานฯ
[11/12/2562] รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
[11/12/2562] แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2563
[24/10/2562] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลแพร่
[24/10/2562] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลแพร่
[24/10/2562] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
[24/10/2562] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
[25/05/2561] มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดแพร่