[10/06/2563] EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
[09/06/2563] EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
[09/06/2563] EB 5 - 7 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/จัดทำแผนงานโครงการ/ดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
[08/06/2563] EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
[18/03/2563] EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
[18/03/2563] EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
[17/03/2563] EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
[17/03/2563] EB 24 ข้อ 2 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของ
[13/03/2563] EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
[13/03/2563] EB 9 (8) คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแพร่ (WORK INSTRUCTION)
[13/03/2563] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
[13/03/2563] EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
[11/03/2563] EB 24 ข้อ 1. หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
[11/03/2563] EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[09/03/2563] EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
[09/03/2563] EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
[06/03/2563] EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
[05/03/2563] EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
[03/03/2563] EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ
[02/03/2563] EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
[13/02/2563] EB 15 พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2563
[26/03/2562] เผยแพร่คู่มือพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
[19/01/2562] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2562
[22/01/2561] สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2560
[11/12/2562] EB 2 ข้อ 3 3.3 3.3.3 หนังสือเวียนกระทรวง
[11/12/2562] เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2563
[11/12/2562] EB 1 ข้อ 3 3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
[11/12/2562] EB 1 ข้อ 3 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
[11/12/2562] EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานฯ
[11/12/2562] รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
[11/12/2562] แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2563
[24/10/2562] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลแพร่
[24/10/2562] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลแพร่
[24/10/2562] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
[24/10/2562] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ