[01/09/2564] ชมรม STRONG
[31/08/2564] รายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบ 2564 รอบ 12 เดือน
[31/08/2564] แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน
[31/08/2564] รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการรับสินบนของโรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2564
[30/08/2564] รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบ 64 รอบ 12 เดือน
[30/08/2564] สรุปผลรายงานเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ ก.ค. - ส.ค. 64
[19/01/2562] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2562
[22/01/2561] สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2560
[20/12/2563] เผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ