[22/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดอื่นๆ(หัวแปลงก๊อกน้ำอัตโนมัติ) จำนวน 100 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22/01/2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
[19/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการจัดทำสมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรังและความรู้โรคเบาหวาน จำนวน 4,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล) จำนวน 1 รายการ
[18/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 1.7 คิว จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[18/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเปิดกระจกใส) 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะวางคอมฯขาเหล็ก ขนาด 120 ซม. จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[11/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดเเขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[05/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[04/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[04/01/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30/12/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ (ใส้กรอง Mi Purifier Antibacterial Filter Purple) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30/12/2563] ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[25/12/2563] ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดทำความสะอาดแผลชนิดสเตอไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[25/12/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25/12/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นอเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[25/12/2563]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องแยกสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23/12/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เก้าอี้โครงเหล็ก,เก้าอี้สำนักงาน,เก้าอี้สำนักงานแขน-ขาเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23/12/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัดลมดูดอากาศติดกระจกขนาด 8 นิ้ว ทรงกลม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23/12/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำ 300 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23/12/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจ หู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12/11/2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
[04/11/2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)