[30/01/2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเเละติดตามคลื่นหัวใจเเละสัญญาณชีพพร้อมภาควัดก๊าซคารืบอนไดออกไซด์ในลมหายในออกฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 3 - 12 มกราคม 2566)
[27/01/2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ตู้อุ่นสารละลาย จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[27/01/2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเกย์ออกซิเจน เคลื่อนย้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[26/01/2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์กรด ด่าง ก็าซในเลือดอัตโนมัติพร้อมน้ำยา
[25/01/2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับฮอโมนร์และสารชีวเคมีในเลือดพร้อมน้ำยา
[24/01/2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารเเละลำไส้เล็กส่วนต้นฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[23/01/2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อกระติกเก้บอุณหภูมิ สำหรับเก็บยา ขนาด 4.5 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23/01/2566] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23/01/2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[17/01/2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 1KVA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[17/01/2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[17/01/2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า พร้อมสวิทย์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[17/01/2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[12/01/2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรัดห้ามเลือดระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[09/01/2566] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[23/12/2565] ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[09/12/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๔ ตา สำหรับมอง ๒ คน จำนวน ๑ เครื่อง
[09/12/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๒ เครื่อง
[09/11/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำ TUR ขนาด 9ลิตร จำนวน 5 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง