[29/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอินเตอรฺ์คอม แบบไร้สาย จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข้นของ 2 ชั้น สเตนเลส จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 1 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
[29/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โรงงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[29/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
[29/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอินเตอร์โฟน 2 ทาง จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุมหน้าโฟเมก้า จำนวน ๓๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28/06/2565] ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อยา Topiramate 50 mg film-coated tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[27/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายแสงอุดฟัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[27/06/2565] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[27/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงรับบริจาคโลหิต จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[22/06/2565] เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซักผ้าแบบะรรมดา 15 กิโลกรัม จำนวน1 เครื่องโดยวิะีเฉพาะเจาะจง
[20/06/2565] เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดส่องหลอดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[20/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 12 Leads จำนวน 1 เครื่อง
[17/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[16/06/2565] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 100ซีซี จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นนั่งพับได้ จำนวน 3คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[15/06/2565] ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นหาค่าปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่นจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14/06/2565] ปนะกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บและสำรองข้องมูลแบบ NAS Storage จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[14/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชิดควบคุมด้วยปริมาตรเเละความดัน ขนาดกลาง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (14 - 23 มิ.ย.65)
[08/06/2565] ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[08/06/2565] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องในระหว่างประกันของงาน จ้างปรับปรุงอาคารพักแพทย์ 6 ครอบครัว ของโรงพยาบาลแพร่ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07/06/2565] ประการผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07/06/2565] ประกาศผู้ชนะกสรเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล พร้อมวัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บาร์ จำนวน 7ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง UVC สำหรับฆ่าเชื้อโรค แบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[07/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[06/06/2565] ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ (โครงการนวดไทยฟื้นฟูเด็กพิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01/06/2565] ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา ซื้อกล้องวีดีโอคอนเฟเรนซ์สำหรับประชุม ZOOM จำนวน 2เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[01/06/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นของตาข่ายตะแกรง 4 ด้าน สเตนเลส จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[27/05/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นของ ๒ ชั้น สเตนเลส จำนวน ๑คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[27/05/2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง