[22/01/2564] -ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้อยา GLIPIZIDE TAB. 5 MG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[22/01/2564] -ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้อยา CANDESARTAN TAB. 8 MG. และ ยา NIFEDIPINE SR.TAB. 20 MG. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[22/01/2564] -ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้อยา Octreotide for injection 0.1 mg/ml in 1 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[22/01/2564] -ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin calcium 40 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[22/01/2564] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 25 หลัง โรงพยาบาลแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564
[21/01/2564] -ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้อยา 0.9 % Sodium chloride injection 100 ml ,ยา 0.9 % Sodium chloride irrigation solution 1000 ml และ ยา Sterile water for Irrigation 1000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
[20/01/2564] ประกาศประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือดพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[20/01/2564] ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือดพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[20/01/2564] ประกาศประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ PT PTT พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[20/01/2564] -ร่าง-ประกาศประกวดราคาการเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ CBC พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[20/01/2564] ประกาศประกวดราคาซื้อยา Enoxaparin Sodium injection 60 mg/0.6 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[20/01/2564] ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 370 รายการ ของโรงพยาบาลแพร่ ประจำปี 2564
[19/01/2564] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดจำลองปฎิบัติการบันทึกผลและอ่านภาพปากมดลูกทางนรีเวช
[19/01/2564] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูกระบบวีดีทัศน์ชนิด ๔K พร้อมจอแสดงผล
[19/01/2564] ประกาศประกวดราคาซื้อยา GABAPENTIN CAP. 400 MG. และ ยา PREGABALIN CAP. 25 MG. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[18/01/2564] ประกาศประกวดราคาซื้อยา 0.9 % Sodium chloride injection 1000 ml และ ยา 5% Dextrose and 0.45% Sodium chloride injection 1000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[15/01/2564] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่ืองไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)
[08/01/2564] ประกาศประกวดราคาซื้อยา Enalapril maleate 5 mg tablet และ ยา Enalapril maleate 20 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[08/01/2564] ประกาศประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin Alfa 4000 IU/ML. injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[07/01/2564] ยกเลิกการดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม
[14/09/2563] ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
[14/09/2563] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
[14/09/2563] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2564
[18/09/2563] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2564