[30/01/2566] ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวีดิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2566)
[28/01/2566] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด
[27/01/2566] ประกาศประกวดราคาซื้อ Basic + Small โดยวิธี e-bidding
[27/01/2566] ประกาศราคากลางยา Brimonidine tartrate 200 mg/100 mL eye drops, solution, 5 mL bottle และยา Hyaluronate sodium 180 mg/100 mL eye drops, solution, 0.45 mL unit dose จำนวน 2 รายการ
[27/01/2566] ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[27/01/2566] -ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้อยา Gabapentin 400 mg capsule, hard , 1 capsule , ยา Paracetamol 500 mg tablet , 1 tablet , ยา Pregabalin 25 mg capsule, hard , 1 capsule และยา Omeprazole 20 mg gastro-resistant capsule, hard , 1 capsule จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[26/01/2566] ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางะนาคารเลือดพร้อมน้ำยา (Double dose)
[25/01/2566] ประกาศประกวดราคาซื้อยา Clindamycin 600 mg/4 mL solution for injection/infusion , ยา Fosfomycin 4 g powder for solution for infusion และยา Meropenem 1 g powder for solution for injection/ infusion จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[25/01/2566] ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์เชื้อและทดสอบคตวามไวอัตโนมัติพร้อมชุดทดสอบ
[25/01/2566] ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ PT,PTT พร้อมน้ำยา
[25/01/2566] ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ ยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL bag และยา Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L bag ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[24/01/2566] ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบตัด PCL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[19/01/2566] ประกาศราคากลาง ยา Heparin sodium 25000 iu/5 mL solution for injection , ยา Amino acids 600 mg film-coated tablet และยา Sevelamer carbonate 800 mg film-coated tablet จำนวน 3 รายการ
[19/01/2566] ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ยา Heparin sodium 25000 iu/5 mL solution for injection , ยา Amino acids 600 mg film-coated tablet และยา Sevelamer carbonate 800 mg film-coated tablet จำนวน 3 รายการ
[18/01/2566] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวีดิทัศน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[18/01/2566] ประกาสประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม้ดเลือดอัตโนมัติ CBC พร้อมน้ำยา
[17/01/2566] ประกาศราคากลางยา Epoetin alfa 4000 iu/1 mL solution for injection
[17/01/2566] ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ยา Epoetin alfa 4000 iu/1 mL solution for injection
[17/01/2566] ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางะนาคารเลือดพร้อมน้ำยา (Double dose)
[13/01/2566] ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566
[13/01/2566] ประกาศประวกดราคาจ้างเหมาบริการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566
[06/01/2566] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคา e-bidding
[28/12/2565] ประกาศยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อ BASIC INSTRUMENT SET (Set Plate) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[28/12/2565] ประกาศยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อ SMALL FRAGMENT INSTRUMENT SET จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[03/01/2566] ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
[16/09/2565] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2566