[28/06/2565] ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[27/06/2565] ประกาศเผยแพร่เเผนการจัดซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง
[31/05/2565] ประกาศราคากลาง
[13/07/2564] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
[25/03/2562] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
[24/10/2561] แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการ