[20/01/2566] ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง จัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
[01/11/2565] คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลแพร่
[01/11/2565] คำสั่งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อ-จัดจ้าง โรงพยาบาลแพร่
[24/10/2561] แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการ