[10/12/2562] รายงานการวิเคราะห์ฯ
[07/12/2562] รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
[04/11/2562] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2563
[04/10/2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)
[30/09/2562] เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา โรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2563
[17/09/2562] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดค่าใช้สอย (งานจ้าง)
[13/09/2562] เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2563
[12/09/2562] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
[25/03/2562] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
[24/10/2561] แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการ