[25/10/2564] ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติพร้อมชุดช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[19/10/2564] ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 รายการ (เนื้อไก่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[19/10/2564] ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ (ไข่ไก่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[19/10/2564] ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร) ด้วยวิธี (e-bidding)
[16/10/2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารเพาะเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[13/07/2564] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
[25/03/2562] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
[24/10/2561] แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการ