[23/01/2563] ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[23/01/2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Cefixime 100 mg capsule
[23/01/2563] ประกาศเผยแพร่ราคากลางยา Cefixime 100 mg capsule
[21/01/2563] ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอ็กซเรย์เต้านม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[16/01/2563] ประกาศเผยแพร่ราคากลางยา Fluticasone Propionate 125 mcg/dose + Salmeterol 25 mcg/dose Inhalation aerosol
[16/01/2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Fluticasone Propionate 125 mcg/dose + Salmeterol 25 mcg/dose Inhalation aerosol
[16/01/2563] ประกาศเผยแพร่ราคากลางยา Enoxaparin Sodium injection 60 mg/0.6 ml
[16/01/2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Enoxaparin Sodium injection 60 mg/0.6 ml
[16/01/2563] ประกาศเผยแพร่ราคากลางยา Carvedilol 12.5 mg tablet
[16/01/2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Carvedilol 12.5 mg tablet
[16/01/2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562)
[15/01/2563] ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[15/01/2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Pregabalin 25 mg capsule
[14/01/2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา 5 % Dextrose and 0.45% Sodium chloride injection 1000 ml
[14/01/2563] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Fosfomycin 4 g powder for injection,ยา Alfuzosin 10 mg prolong release tablet และยา Fat emulsion, Amino acid solution& electrolyes, Glucose for peripheral infusion 1000 kcal
[14/01/2563] ประกาศเผยแพร่ ราคากลางยา Atorvastatin calcium 40 mg tablet
[14/01/2563] ประกาศเผยแพร่ ราคากลางยา Nifedipine 20 mg Extended-release tablets
[13/01/2563] รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562
[13/01/2563] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
[24/12/2562] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Tranexamic acid 250 mg injection
[24/12/2562] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Omeprazole gastro-resistant capsule 20 mg ,ยา Amlodipine tablet 10 mg และยา Amlodipine tablet 5 mg
[10/12/2562] รายงานการวิเคราะห์ฯ
[07/12/2562] รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
[04/11/2562] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2563
[04/10/2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)
[30/09/2562] เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา โรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2563
[17/09/2562] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดค่าใช้สอย (งานจ้าง)
[13/09/2562] เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2563
[12/09/2562] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
[25/03/2562] ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
[24/10/2561] แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการ