ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (7 ตำแหน่ง 10 อัตรา)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ 1 อัตรา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2 อัตรา และตำแหน่
การย้ายข้าราชการ กรณีย้ายภายในจังหวัด รอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ขอเลื่อนการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ 98142 งานอาชีวป้องกันและควบคุมโรค กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่ สำนักงานส
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบังคับจังหวัดแพร่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการพลเรือนจังหวัดแพร่
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแพร่
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ (Work form Home)
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2563
หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการให้บริการรักษาพยาบาล และความยินยอมของผู้ป่วย
รายชื่อร้านยาเข้าร่วม โครงการผู้ป่วยรับยาร้านยาใกล้บ้าน
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Cheif information Offer :CIO ) ประจำกระทรวงสาธารณสุข และประจำสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สารคัดหลั่งที่จะพบการติดเชื้อ มีอะไรได้บ้าง?

ประกาศราคากลาง/ข่าวสารพัสดุ

รายงานการวิเคราะห์ฯ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา โรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดค่าใช้สอย (งานจ้าง)
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการ

ข่าววินัยและคุณธรรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว403 ลว. 16 มิถุนายน 2563)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว365 ลว. 26 พฤษภาคม 2563)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 4
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 3
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร 0017.2/ว2019 ลว. 20 เมษายน 2563)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว140 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2563)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร 0017.2/ว 1147 ลว. 4 มีนาคม 2563)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร 0017.2/ว 594 ลว. 30 มกราคม 2563)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว 839 ลว. 20 ธันวาคม 2562)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว 750 ลว. 19 พฤศจิกายน 2562)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 1
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว 659 ลว. 17 ตุลาคม 2562)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร 0017.2/ว 4235 ลว. 7 ตุลาคม 62)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 6
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว 605 ลว. 20 กันยายน 62)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 5
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว 452 ลว. 25 กรกฎาคม 62)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 4
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05ว230 ลว. 9 เม.ย. 62)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 3
ที่ พร 0017.2/ว 960 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562
ที่ สธ 0201.05/ว 151 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร0017.2/ว550 ลวันที่ 6 กพ 2562)
ที่ สธ 0201.05/ว 59 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 1
พร 0017.2/ว4715 ลว. 29 พฤศจิกายน 2561
ที่ สธ 0201.05/ว745 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ที่ มท0201.2/ว6333 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ที่ สธ 0201.05/ว 696 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ที่ สธ 0201.05/ว489 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 5
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 4
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 3
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 2
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 1

ITA รพ.แพร่

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
EB 5 - 7 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/จัดทำแผนงานโครงการ/ดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB 24 ข้อ 2 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของ
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
EB 9 (8) คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแพร่ (WORK INSTRUCTION)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
EB 24 ข้อ 1. หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB 15 พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่คู่มือพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2562
สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2560
EB 2 ข้อ 3 3.3 3.3.3 หนังสือเวียนกระทรวง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2563
EB 1 ข้อ 3 3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
EB 1 ข้อ 3 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานฯ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2563
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลแพร่
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลแพร่
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องวัดความเร็วลม,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟนไร้สายพร้อมลำโพง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แบบตู้เก็บเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ (พัดลมเพดาน 16 นิ้ว,พัดลมผนัง 16 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้โครงเหล็ก จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU พร้อมท่อทองแดงรวม 6 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU พร้อมท่อทองแดงรวม 4 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติและย้ายช่องอลูมิเนียม (ห้องรองรับผู้ป่วยหนัก COVID19) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง โยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซีล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ชนิดมือหมุน แบบ ข จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU พร้อมท่อทองแดงรวม 19 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศและฝ้าเพดานห้องผ่าตัดจำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัวตลอด 24-48 ชั่วโมง จำนวน 3 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 3 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดทำเพลงทำความสะอาดมือและคลิปเพลงทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดทำนวัตกรรมหุ่นยนต์กระตุ้นการทำความสะอาดมือฯจำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ(โครงใส่ขวดสบู่และเจลล้างมือ) จำนวน 100 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ขวดหัวปั๊ม) จำนวน 542 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สำหรับส่งยา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อเครื่องมือส่องหลอดลม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ สำหรับงานทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสอนราคา ซื้อเตียงตรวจโรคทั่วไป จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (หน้าห้องLAB โควิด) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU พร้อมท่อทองแดงรวม 8 เมตร จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว ,พัดลมดูดอากาศติดกระจก 8 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์ไร้สาย) จำนวน 3 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU พร้อมท่อทองแดงรวม 8 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มหอยโข่ง ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีรเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซีลถุงสเตอร์ไรด์แบบสายพานต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ BTU พร้อมท่อทองแดงรวม ๑๕ เมตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 3500 วัตต์ พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2563 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 517 วันนี้    » 517 เมื่อวาน    » 3,723 เดือนนี้    » 15,696 เดือนที่แล้ว
» 80,179 ปีนี้    » 105,685 ปีที่แล้ว    » 185,864 ทั้งหมด
Record: 517 (10/07/2563)