ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อวัสดุงานธนาคารเลือด กลุ่มถุงบรรจุโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bodding)
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายการ (ไข่ไก่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 รายการ (เนื้อไก่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 8 รายการ (เนื้อหมู) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-ร่าง-ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อวัสดุงานธนาคารเลือด กลุ่มวัสดุและอุปกรณ์บริจาคโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bodding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์เต้านม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bodding)
ประกวดราคาซื้อแท่งโลหะกลวงใส่ในโพรงกระดูกชนิดแยกชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้ออ๊อกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียวทุกขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อPFNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียวทุกขนาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอกและส่วนเอวระดับแรกและระดับถัดไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประชาสัมพันธ์ซื้อร่วมวัสดุการแพทย์จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ข้อบังคับจังหวัดแพร่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการพลเรือนจังหวัดแพร่
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแพร่
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2563
รายชื่อร้านยาเข้าร่วม โครงการผู้ป่วยรับยาร้านยาใกล้บ้าน
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สารคัดหลั่งที่จะพบการติดเชื้อ มีอะไรได้บ้าง?

ประกาศราคากลาง/ข่าวสารพัสดุ

M63090002837
M63090016550
M63090002892
ประกาศแผน M63090020901
ประกาศแผน M63090023366
ประกาศแผน M63090019674
ประกาศแผน M63080019644
ประกาศแผน M63080019705
ประกาศแผน M63080019571
ประกาศแผน M63080016852
ประกาศแผน M63080017010
ประกาศแผน M63080019599
ประกาศแผน M63080023467
ประกาศแผน M63080016969
ประกาศแผน M63080025562
ประกาศแผน M63080024503
ประกาศแผน M63080028735
ประกาศแผน M63080024662
ประกาศแผน M63080025697
ประกาศแผน M63080028908
ประกาศแผน M63090000012
ประกาศแผน M63080017393
ประกาศแผน M63080018653
ประกาศแผน M63080024459
ประกาศแผน M63090000008
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อฯ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อฯ
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการ

ข่าววินัยและคุณธรรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05ว636 ลว. 9 ตุลาคม 2563)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 4
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05ว230 ลว. 9 เม.ย. 62)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 3
ที่ พร 0017.2/ว 960 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562
ที่ สธ 0201.05/ว 151 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร0017.2/ว550 ลวันที่ 6 กพ 2562)
ที่ สธ 0201.05/ว 59 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 1
พร 0017.2/ว4715 ลว. 29 พฤศจิกายน 2561
ที่ สธ 0201.05/ว745 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ที่ มท0201.2/ว6333 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ที่ สธ 0201.05/ว 696 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ที่ สธ 0201.05/ว489 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 5
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 4
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 3
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 2
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 1

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรศัพท์ไร้สาย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมเพดาน 16 นิ้ว) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัด ขัด เซาะ อเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์จำลอง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สติ๊กเกอร์ HOSX-P
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ Autoclave จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 2 รายการ (คลอรีน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกริ่งฉุกเฉินเรียกพยาบาล (Nurse call) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกรอบรูป จำนวน 1 อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโปสเตอร์ จำนวน 4 ป้าย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องนวด รพ.สต.ช่อแฮ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างโรงจอดรถผู้มารับบริการ รพ.สต.ห้วยม้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหลังคาและทาสีอาคาร รพ.สต.น้ำชำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (พัดลมเพดาน 16 นิ้ว 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ชาร์ตแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ (พัดลมเพดาน 16 นิ้ว 2 ตัว, พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (เก้าอี้สำนักงาน,เก้าอี้โครงเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า 10 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (พัดลมดูดอากาศติดกระจก 8 นิ้ว ทรงกลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 3500 วัตต์ พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2563 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 2 วันนี้    » 379 เมื่อวาน    » 12,319 เดือนนี้    » 15,910 เดือนที่แล้ว
» 136,865 ปีนี้    » 105,685 ปีที่แล้ว    » 242,550 ทั้งหมด
Record: 2 (26/10/2563)