ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค (เนื้อไก่) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Octreotide for injection 0.1 mg/ml in 1 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-ร่าง- ประกาศประกวดราคาซื้อยา Meropenem 1 g for injection และ ยา Piperacillin 4 g and tazobactam 0.5 g for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 10.5 คิว จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Cefixime 100 mg capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Brimonidine tartrate 0.2% eye drop ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แบบตู้เก็บเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Fluticasone Propinate 125 mcg/dose + Salmeterol 25 mcg/dose inhalation aerosol ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Enoxaparin Sodium injection 60 mg/0.6 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Pregabalin 25 mg capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Carvedilol 12.5 mg tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ
เผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้นฯ
ยกเลิก การจัดซื้อก๊าซทางการแพทย์ชนิดท่อ จำนวน 9 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องบันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดวัสดุทั่วไป

ประกาศราคากลาง/ข่าวสารพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางยา Meropenem 1 g for injection และ ยา Piperacillin 4 g and tazobactam 0.5 g for injection
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Meropenem 1 g for injection และ ยา Piperacillin 4 g and tazobactam 0.5 g for injection
ประกาศเผยแพร่ราคากลางยา Ceftazidime 1 g for injection
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Ceftazidime 1 g for injection
ประกาศเผยแพร่ราคากลางยา Brimonidine tartrate 0.2% eye drop
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Brimonidine tartrate 0.2% eye drop
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Cefixime 100 mg capsule
ประกาศเผยแพร่ราคากลางยา Cefixime 100 mg capsule
รายงานการวิเคราะห์ฯ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา โรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดค่าใช้สอย (งานจ้าง)
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการ

ข่าววินัยและคุณธรรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร 0017.2/ว 594 ลว. 30 มกราคม 2563)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว 839 ลว. 20 ธันวาคม 2562)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว 750 ลว. 19 พฤศจิกายน 2562)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 1
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว 659 ลว. 17 ตุลาคม 2562)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร 0017.2/ว 4235 ลว. 7 ตุลาคม 62)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 6
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว 605 ลว. 20 กันยายน 62)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 5
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว 452 ลว. 25 กรกฎาคม 62)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 4
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พร0017.2/ว 2667 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05ว249 ลว. 29 เม.ย. 62)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05ว230 ลว. 9 เม.ย. 62)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 3
ที่ พร 0017.2/ว 960 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562
ที่ สธ 0201.05/ว 151 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร0017.2/ว550 ลวันที่ 6 กพ 2562)
ที่ สธ 0201.05/ว 59 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 1
พร 0017.2/ว4715 ลว. 29 พฤศจิกายน 2561
ที่ สธ 0201.05/ว745 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ที่ มท0201.2/ว6333 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ที่ สธ 0201.05/ว 696 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ที่ สธ 0201.05/ว489 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 5
ที่ พร0017.2/ว 2701 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ที่ พร 0017.2/ว2366 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 4
ที่ สธ 0201.05/ว 339
ที่ นร 0108/ว 1349 ลว.22 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ นร 0108/ว 1349 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ สธ 0201.05/ว 175 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 3
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 2
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 1

ITA รพ.แพร่

EB 15 พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2563
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
เผยแพร่คู่มือพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะการหกล้มและโรคข้อเข่าเสื่อมผู้สูงอายุ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 1 - 3 ประจำปีงบฯ 2561
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดแพร่
นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่
แผนป้องกันและปรามปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการฯ 2561 โรงพยาบาลแพร่
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2560
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2560
EB 2 ข้อ 3 3.3 3.3.3 หนังสือเวียนกระทรวง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2563
EB 1 ข้อ 3 3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
EB 1 ข้อ 3 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานฯ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2563
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลแพร่
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลแพร่
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดแพร่

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิสารละลายทางสายน้ำเกลือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงกระจกบานเลื่อนห้องประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการ PM2.5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงชุดบานประตูห้องรับบริจาคโลหิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ (พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (โทรศัพท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงตรวจภายใน จำนวน 1 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดล้อเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์ตรวจสุขภาพแบบครบวงจร (Check up Center) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพรังสีทรวงอก (คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อวัณโรคในชุมชนโดยการใช้mobile CXR) จำนวน 4,100 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง 24 นิ้ว,พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว,พัดลมโคจรเพดาน 16 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ (เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ (ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องฉุนเฉิน รพ.สต.บ้านถิ่น จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านม้วนทึบแสง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ (โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก ขนาด120 ซม. มีล้อเลื่อน) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ (เครื่องโทรสาร) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด (DVR) 8CH พร้อมฮาร์ดดิส ความจุ 2 TB จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,500 BTU พร้อมท่อทองแดงรวม 8 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลแพร่ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นติดมอเตอร์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือสำหรับการบำบัดติดตามผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งในโรงพยาบลและในชุมชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานห้องน้ำเจ้าหน้าที่อาชีวเวชกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานห้องตรวจตาอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องพื้นชั้นM อาคารผู้ป่วยนอก (กลุ่มงานเภสัชกรรม) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ขนาด กว้าง 110 สูง 165 ซม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว ทรงสี่เหลี่ยม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว ทรงสี่เหลี่ยม,พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว ทรงกลม,พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง 24 นิ้ว) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจียรไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยาน ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาน้ำเกลือ จำนวน 59 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออฟติค จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เก็บตัวอย่างกระดูกสันหลังชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา Iopamidol injection (300 mg. as lodine)/ ml in 50 ml.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลแพร่ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 3500 วัตต์ พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2563 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 71 วันนี้    » 347 เมื่อวาน    » 5,252 เดือนนี้    » 10,311 เดือนที่แล้ว
» 15,563 ปีนี้    » 105,685 ปีที่แล้ว    » 121,248 ทั้งหมด
Record: 71 (18/02/2563)