ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจเเละสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ 9 รายการ
ประกาศแผนปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B โรงพยาบาลแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับโปรแกรม HOSXPV4 จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2564
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดส่องตรวจและผ่าตัดในข้อผ่านกล้อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติฯ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7-16 เม.ย.64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ ฯ 9 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจเเละสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตดนมัติ แบบสอดเเขน จำนวน 20 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 66 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมาฯ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ ประจำปีงบประมาณ 2564
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ ฯจำนวน 9 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 เควีเอ (ไม่รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงและค่าติดตั้ง) จำนวน 2 หม้อ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ฯ จำนวน 1 เครื่อง รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64020005669
ประกาศ ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติฯ จำนวน 20 เครื่อง รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64020009430
ประกาศ ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำฯ จำนวน 66 เครื่อง รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64020009563
ประกาศ ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจเเละสัญญาณชีพฯ จำนวน 1 เครื่อง รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64020009335
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของประทรวงสาธารณสุข
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ข้อบังคับจังหวัดแพร่ว่าด้วยจรรยาข้าราชการพลเรือนจังหวัดแพร่
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลแพร่
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2563
รายชื่อร้านยาเข้าร่วม โครงการผู้ป่วยรับยาร้านยาใกล้บ้าน

ประกาศราคากลาง/ข่าวสารพัสดุ

ประกาศราคากลางปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ) ฯ 9 รายการ
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ ฯ 9 รายการ
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลแพร่
หลักฐานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ชุดที่ 4
หลักฐานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ชุดที่ 4
หลักฐานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ชุดที่ 4
หลักฐานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ชุดที่ 4
หลักฐานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ชุดที่ 4
หลักฐานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ชุดที่ 3
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564
คำสั่งมอบหมายปิด-ปลดประกาศ โรงพยาบาลแพร่
หนังสือจัดสรรงบประมาณ
เผยแพร่ข้อมูลหนังสือแจ้งจัดสสรงบประมาณฯ และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.แพร่
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศแผน M63090020901
ประกาศแผน M63090023366
ประกาศแผน M63090019674
ประกาศแผน M63080019644
ประกาศแผน M63080019705
ประกาศแผน M63080019571
ประกาศแผน M63080016852
ประกาศแผน M63080017010
ประกาศแผน M63080019599
ประกาศแผน M63080023467
ประกาศแผน M63080016969
ประกาศแผน M63080025562
ประกาศแผน M63080024503
ประกาศแผน M63080028735
ประกาศแผน M63080024662
ประกาศแผน M63080025697
ประกาศแผน M63080028908
ประกาศแผน M63090000012
ประกาศแผน M63080017393
ประกาศแผน M63080018653
ประกาศแผน M63080024459
ประกาศแผน M63090000008
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อฯ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อฯ
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการ

ข่าววินัยและคุณธรรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร 0017.2/ว1590 ลว. 4 เม.ย. 64)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 ฉบับที่ 3
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 ฉบับที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว 32 ลว. 20 ม.ค. 64)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร 0017.2/ว5861 ลว. 21 ธ.ค. 2563)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564 ฉบับที่ 1
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร 0017.2/ว2533 ลว. 17 พ.ย. 2563)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05ว673 ลว. 27 ต.ค. 63)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05ว636 ลว. 9 ตุลาคม 2563)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 4
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05ว230 ลว. 9 เม.ย. 62)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร0017.2/ว550 ลวันที่ 6 กพ 2562)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 1
ที่ สธ 0201.05/ว489 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 5
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 4

ITA รพ.แพร่

ระกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำของโรงพยาบาลแพร่
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร 0017.2/ว 1181 ลว. 15 มีนาคม 64)
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแพร่
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลแพร่ รอบ 6 เดือน ปีงบฯ 2564
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลแพร่
คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลแพร่
รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด รอบ 6 เดือน ปีงบฯ64
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลแพร่ รอบ 6 เดือน ปีงบฯ 64
มาตรการป้องกันและอก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประฌยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2564
แผนงบลงทุนโรงพยาบาลแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลแพร่
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลคุณธรรม ปีงบประมาณ 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
สรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
EB 16 พิธีประกาศเจตนารมณ์สุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2564
EB 2 (10) คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแพร่ (WORK INSTRUCTION)
หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบ
EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2562
สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2560
เผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลแพร่
EB7 การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB8 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563)

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นย้ายพัสดุ ประตูด้านหน้า 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านม้วนกันแสง ขนาด กว้าง 0.92 ม.X สูง 1.70 ม. จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา GLIPIZIDE TAB. 5 MG ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษแบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่าเอ 4 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลื่อยไฟฟ้าสำหรับตัดกะโหลกศีรษะและอุปกรณ์ดูดผงกระดูก (autopsy saw and vaumm) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound 4D) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา HYDRALAZINE HCL TAB. 25 MG. และ ยา MANIDIPINE HCL TAB. 20 MG. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูกระบบวีดีทัศน์ชนิด ๔k พร้อมจอแสดงภาพ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา 0.9 % Sodium chloride injection 100 ml ,ยา 0.9 % Sodium chloride irrigation solution 1000 ml และ ยา Sterile water for Irrigation 1000 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออินเตอร์คอม พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 1 ชุด (3 จุด) โดยวิธีเฉพพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นขนาดเล็ก จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดเเขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานทางศัลยกรรมกระดูก จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบริหารข้อไหล่แบบต่อเนื่อง (Shoulder Continuous assive motion (CPM)) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานทางศัลยกรรมทั่วไป จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เก้าอี้) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องึ้นรูปสุญญากาศสำหรับแลปทันตกรรม (Vucumm former for dental lab) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาใต้ผิวหนัง (Syringe Driver) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นการพยาบาล 3 ชั้น (ฉุกเฉิน) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลม) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องวัดออกซิเจนชนิดพกพา เด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่้งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องหลอดลมคอ (Laryngoscope) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้บานเลื่อนกระจกสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นเก็บวัคซีน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ด้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถขับเคลื่อนไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบสัญญาณเตือนการควบคุมอุณหภูมิตู้เย็นทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2564 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 40 วันนี้    » 515 เมื่อวาน    » 4,987 เดือนนี้    » 16,320 เดือนที่แล้ว
» 50,235 ปีนี้    » 171,360 ปีที่แล้ว    » 327,280 ทั้งหมด
Record: 40 (11/04/2564)