ประกาศราคากลาง/ข่าวสารพัสดุ

-ร่าง -ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย (ผู้ใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายงานการวิเคราะห์ฯ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา โรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดค่าใช้สอย (งานจ้าง)
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการ

ข่าววินัยและคุณธรรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว140 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2563)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร 0017.2/ว 1147 ลว. 4 มีนาคม 2563)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร 0017.2/ว 594 ลว. 30 มกราคม 2563)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว 839 ลว. 20 ธันวาคม 2562)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว 750 ลว. 19 พฤศจิกายน 2562)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 1
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว 659 ลว. 17 ตุลาคม 2562)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร 0017.2/ว 4235 ลว. 7 ตุลาคม 62)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 6
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว 605 ลว. 20 กันยายน 62)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 5
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05/ว 452 ลว. 25 กรกฎาคม 62)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 4
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พร0017.2/ว 2667 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05ว249 ลว. 29 เม.ย. 62)
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (สธ 0201.05ว230 ลว. 9 เม.ย. 62)
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 3
ที่ พร 0017.2/ว 960 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562
ที่ สธ 0201.05/ว 151 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร (พร0017.2/ว550 ลวันที่ 6 กพ 2562)
ที่ สธ 0201.05/ว 59 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 ฉบับที่ 1
พร 0017.2/ว4715 ลว. 29 พฤศจิกายน 2561
ที่ สธ 0201.05/ว745 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ที่ มท0201.2/ว6333 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ที่ สธ 0201.05/ว 696 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
ที่ สธ 0201.05/ว489 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 5
ที่ พร0017.2/ว 2701 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ที่ พร 0017.2/ว2366 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 4
ที่ สธ 0201.05/ว 339
ที่ สธ 0201.05/ว 175 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 3
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 2
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปีงบประมาณ 2561 ฉบับที่ 1

ITA รพ.แพร่

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB 24 ข้อ 2 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของ
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
EB 9 (8) คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงพยาบาลแพร่ (WORK INSTRUCTION)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
EB 5 - 7 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/จัดทำแผนงานโครงการ/ดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
EB 24 ข้อ 1. หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB 15 พิธีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่คู่มือพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแพร่ พ.ศ.2562
รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะการหกล้มและโรคข้อเข่าเสื่อมผู้สูงอายุ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 1 - 3 ประจำปีงบฯ 2561
มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดแพร่
นโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของจังหวัดแพร่
สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/เสนอความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2560
EB 2 ข้อ 3 3.3 3.3.3 หนังสือเวียนกระทรวง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2563
EB 1 ข้อ 3 3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล
EB 1 ข้อ 3 3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานฯ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2563
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลแพร่
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ของโรงพยาบาลแพร่
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
ประกาศโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดแพร่

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นถนนจุดรับส่งผู้ป่วยอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งแท่นยกเครื่องสูบน้ำเสีย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรแบชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ (โทรศัพท์ไร้สาย) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์ตรวจสุขภาพแบบครบวงจร 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์ตรวจสุขภาพแบบครบวงจร 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านม้วนศูนย์ตรวจสุขภาพแบบครบวงจร 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 รายการ (ตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 10 คิว,ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ (ปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 1 แรงม้า ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่ัวัดส่งวนสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการพัฒนาระบบบริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น)โครงการพัฒนาระบบบริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร จำนวน 1ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(พัดลมดูดอากาศ) โครงการพัฒนาระบบบริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจร จำนวน 1ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานประตูและบันไดเหล็กทางออกอาคารเฉลิมรักษ์ จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานประตูห้องAnteRoomหอผู้ป่วยเฉลิมรักษ์ จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอาคารปฐมภูมิ จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต,ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะ จำนวน 3 เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องบันทึกเเละวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้สมอง จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจเเละสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะกสรเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผลฯ จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกล้องวงจรปิด CCTV 16 ช่อง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่รอรับบริการของผู้ป่วย รพ.สต.บ้านนาตอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทรงสูง แบบสี่เหลี่ยม จำนวน 16 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศเเบบเเยกส่วน ชนิดต่อท่อลม ขนาด 240,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งโครงเหล็กทางลาดด้านหลังอาคารเฉลิมรักษ์
ประกาศผู้ชนะติดตั้งผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป ห้องน้ำหญิงชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบประเมิน ในโครงการพัฒนาโปรแกรมการยุทธศาสตร์ 1 รายการ
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดเหงือกไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น 2 ประตู ขนาดไม่น้อยกว่า 10.5 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบระบบอินฟาเรดชนิดไม่สัมผัสหน้าผากแบบมือถือ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ (เก้าอี้หัวโล้นเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โซฟา นั่งฟอกเลือด จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU พร้อมท่อทองแดงรวม 4 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอินเตอร์คอมชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผสมเจลล้างมือ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาน้ำเกลือ จำนวน 3 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเตียงผู้ป่วยสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะเเละเสาน้ำเกลือ จำนวน 14 หลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ (ไฟฉุกเฉิน LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ (พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว,พัดลมดูดอากาศ 8 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องผลิตน้ำระบบ Reverse Osmosis จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride 0.9 % injection 1000 ml โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Sodium chloride 0.9 % injection 100 ml โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin calcium 40 mg tabโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Losartan potassium film-coated tablet 50 mg , ยา Deferiprone film-coated tablet 500 mg และยา Sertraline film-coated tablet 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Omeprazole gastro-resistant capsule 20 mg ,ยา Amlodipine tablet 10 mg และยา Amlodipine tablet 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Simvastatin film-coated tablet 40 mg, ยา Ethyl alcohol cutaneous soliution 70 ml/100 ml in 450 ml และยา Simvastatin film-coated tablet 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 BTU พร้อมท่อทองแดงรวม 7 เมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ยา Sodium valproate 500 mg prolonged release tablet โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว, พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 18 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 3500 วัตต์ พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tiotropium Bromide cap for inhaler ๑๘ mcg/cap , ยา Fluticasone Propionate ๒๕๐ mcg/dose + Salmeterol ๒๕ mcg/dose Inhalation aerosol และยา Tiotropium Bromide ๒.๕ mcg + Olodaterol ๒.๕ mcg solution for inhalation โดยวิธีเฉพาะเจ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Carvedilol tab ๑๒.๕ mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Nifedipine ๒๐ mg Extended-release tablets ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2563 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 42 วันนี้    » 533 เมื่อวาน    » 533 เดือนนี้    » 13,894 เดือนที่แล้ว
» 35,114 ปีนี้    » 105,685 ปีที่แล้ว    » 140,799 ทั้งหมด
Record: 42 (02/04/2563)