วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม..วันเอดส์โลก..

..1 ธันวาคม..

..“ สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”..

 

          วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลก ร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา การติดเชื้อเอชไอวี นับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ และส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมต่อทุกประเทศทั่วโลก จากรายงานของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) พบว่า ในปี 2559 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกสะสม 36.7 ล้านคนเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 1.8 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์ 1 ล้านคน โดยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสแล้วประมาณ 19.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัส 7.7 ล้านคน

          สำหรับประทศไทย จากการคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีคาดว่าในปี พ.ศ.2560 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 442,127 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 5,801 คน เฉลี่ยวันละ 16 คน โดยมีผู้ได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานการณ์ติดเชื้อตนเองแล้วประมาณ 431,270 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอยุ่ประมาณ 302,174 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว

          ปัจจุบันประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี 2573 หรืออีก 13 ปีข้างหน้า โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย ลดการรังเกียจและเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศสภาพลงร้อยละ 90 โดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินมาตรการที่สำคัญ คือ ขยายและจัดชุดบริการผสมผสานการป้องกันและปรับพฤติกรรมเชิงรุก (Reach-Recruit-Test-treat-Retain) ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ (Normalize HIV) เตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการจัดบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีและรู้ผลวันเดียว และรณรงค์ให้มีการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิการรักษา เร่งส่งเสริมมาตรการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสแต่เนิ่นๆ ในทุกคนที่ตรวจพบเชื้อเอชไอวี ไม่จำกัดระดับ CD4 รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีกินยาสม่ำเสมอ ยกระดับการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาจากการรังเกียจ ตีตรา และเลือกปฏิบัติรวมทั้งพัฒนาและนำเทคโนโลยี และ/หรือรูปแบบบริการใหม่ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น Pre-exposure prophylaxis (PrEP) มาเสริมในชุดบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงประชาชนและประสิทธิผลของการดำเนินงาน

          ทั้งนี้ ความท้าทายสำหรับการยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย คือการทำให้ประชาชนมาตรวจเอชไอวีให้มากขึ้น และจัดบริการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันให้ผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีจะไม่ติดเชื้อเอชไอวีตลอดไป ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วก็ได้รับบริการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพชีวิต ครอบครัวดี และสังคมโดยรวมดีขึ้น

          กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมงานรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ภายใต้แนวคิดของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) “Right to health” “สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การส่งเสริมการเข้ารับบริการสุขภาพ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือตีตรา โดยคำนึงถึงหลัก 5 ประการ คือ การเข้าถึงบริการ (accessible) การยอมรับ (acceptable) การจัดให้มีบริการ (available) คุณภาพของบริการที่ดี (goog guality) และการไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง (leaving no one behing) โดยขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่ประเมินว่าตนเองมีดอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อเอชไอวี เข้ารับบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ได้ฟรี ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสื่อต้นแบบได้ที่เว็ปไซต์สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ aodssti.dcc.moph.go.th

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก..สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ด้วยความปรารถนาดีจาก...กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลแพร่

ติดประกาศวันที่ :: 24 พฤศจิกายน 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2560    โดย :: นางกาญจน์ฑภัส กาใจ    หน่วยงาน :: งานสุขศึกษา

ไฟล์เอกสาร :: ดาวน์โหลด

ไฟล์เอกสาร :: ดาวน์โหลด


หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2563 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 45 วันนี้    » 526 เมื่อวาน    » 0 เดือนนี้    » 15,910 เดือนที่แล้ว
» 124,546 ปีนี้    » 105,685 ปีที่แล้ว    » 230,231 ทั้งหมด
Record: 45 (01/10/2563)