วันหัวใจโลก 2562ประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก พ.ศ. 2562

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

 

     จากรายงานการเสียชีวิตขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี พ.ศ. 2559 พบทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตปีละประมาณ 56.9 ล้านคน โรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ประมาณการมีผู้เสียชีวิต 9.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.2 สาหรับประเทศไทย จากรายงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงทรวงสาธารณสุข พบแนวโน้มอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด (I20 – I25) ต่อประชากร 100,000 คน เท่ากับ 26.9, 27.8, 29.9, 32.3 และ 31.8 และสอดคล้องกับอัตราป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือด (I20 – I25) ต่อประชากร 100,000 คน 431.91, 407.70, 501.13, 210.21 และ 501.41 ตามลาดับ ในระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2560 จากข้อมูลทั้งการเสียชีวิตและการป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควรและความบกพร่องทางสุขภาพ (Disability-Adjusted Life Years : DALYs) พ.ศ. 2557 พบว่าโรคหัวใจขาดเลือดเป็นสาเหตุของการสูญเสีย ปีสุขภาวะลาดับที่ 4 ในเพศชาย และลาดับที่ 3 ในเพศหญิง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

     เป็นที่ประจักษ์ว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ได้แก่ การมีภาวะความดันโลหิตสูง การมีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะอ้วนลงพุง การสูบบุหรี่ การเป็นโรคเบาหวาน การไม่ออกกาลังกาย การไม่กินผักและผลไม้ และความเครียด จากข้อมูลการศึกษา Thai Registry in Acute Coronary Syndrome (TRACS) ปัจจัยเสี่ยงของคนไทยที่เข้ารับการรักษาด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ คือ ภาวะไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 83.2 ภาวะความดันโลหิตสูง ร้อยละ 59.5 โรคเบาหวาน ร้อยละ 50.7 การสูบบุหรี่ ร้อยละ 32.1 และครอบครัวมีประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจ ร้อยละ 9.3 จะเห็นได้ว่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจากข้อมูลผลการสำรวจสุขภาพของประชากรไทย 15 ปีขึ้นไป โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3-5 (NHES 3-5) พบความชุกของปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด คือภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะคอเรสเตอรอลในเลือดสูง มีแนวโน้มสูงขึ้น

ความชุกของปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป NHES 3 – 5

สารจากสหพันธ์หัวใจโลก พ.ศ. 2562

The World Heart Federation (WHF) หรือ สหพันธ์หัวใจโลก เป็นองค์กรโรคหัวใจระดับโลกที่อุทิศตน เพื่อให้โลกตระหนักถึงภัยอันตรายจากโรคหัวใจพิบัติและอัมพาต ในปี 2019 WHF กำหนดคำขวัญรณรงค์ วันหัวใจโลก คือ

"Be A Heart Hero...Make A Heart Promise จงกล้าท้าทาย พันธสัญญาแห่งใจ"

ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดวันรณรงค์วันหัวใจโลก ให้สอดคล้องกับสากลเป็นวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี สาหรับปี 2562 ใช้ประเด็นรณรงค์คือ "Be A Heart Hero...Make A Heart Promise จงกล้าท้าทาย พันธสัญญาแห่งใจ" ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการทาสัญญากับตนเอง เราเชื่อในทุกจังหวะการเต้นของหัวใจ เราต้องการให้ทุกคน เป็นผู้กล้าท้าทายตนเอง โดยการให้คามั่นสัญญา ดังนี้

สัญญา…ว่าจะดื่มกินอย่างชาญฉลาด

1. ปรุงและรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี

2. ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่เติมน้าตาลและน้าผลไม้ที่มีรสหวาน ควรเลือกบริโภคน้าเปล่าหรือน้ำผลไม้ที่มีรสไม่หวานแทน

3. เปลี่ยนจากการกินขนมหวานมากินผลไม้สดแทน เพื่อทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ

4. พยายามงดเว้นอาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปซึ่งล้วนมีเกลือ น้ำตาล และไขมันสูง

สัญญา...ว่าจะกระฉับกระเฉงมากขึ้น

1. ตั้งเป้าอย่างน้อย 30 นาทีกับการออกกำลังกายในระดับเข้มข้น 5 ครั้งต่อสัปดาห์

2. เล่นกีฬา เดิน ทำงานบ้าน การเต้นรำ ล้วนเป็นการออกกำลังกาย

สัญญา...ว่าจะโบกมือลาบุหรี่

1. เลิกสูบบุหรี่เป็นสิ่งเดียวที่ดีที่สุดที่ดูแลหัวใจให้มีสุขภาพดี

2. หยุดสูบบุหรี่ภายใน 2 ปี จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

3. พึงรับรู้ว่าการสูดดมควันบุหรี่ของผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ ก็ทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้

สัญญา...ว่าจะเป็นผู้รอบรู้และเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

แนวทางการรณรงค์ ในปี 2562

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ท้าทายพันธสัญญาแห่งใจ โดยให้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาว่าจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ลดอาหารหวาน-ไขมันสูง-เค็ม เพิ่มกิจกรรมทางกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ครั้ง และเลิกสูบบุหรี่

2. จัดกิจกรรมให้ประชาชนตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยง อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ และหมั่นประเมินความเสี่ยงของแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง

3. จัดกิจกรรมให้ประชาชนเห็นความสำคัญการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ

เอกสารอ้างอิง

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2560.

สืบค้นจาก http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/stratistics60.pdf.

เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562.

2. มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. สืบค้นจาก http://www.thaiheartfound.org/

เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562.

3. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ.2557.

สืบค้นจาก http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4626. เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562.

4. องค์การอนามัยโลก. The top 10 causes of death. สืบค้นจาก

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562.

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2563 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 21 วันนี้    » 526 เมื่อวาน    » 0 เดือนนี้    » 15,910 เดือนที่แล้ว
» 124,546 ปีนี้    » 105,685 ปีที่แล้ว    » 230,231 ทั้งหมด
Record: 21 (01/10/2563)