ตารางการออกตรวจแพทย์ โรงพยาบาลแพร่

ตารางการออกตรวจโรคเฉพาะทาง โรงพยาบาลแพร่

คลินิก

วัน

เวลา

สถานที่

ศัลยกรรมกระดูก

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก

เวชกรรมฟื้นฟู

อังคาร,พุธ,ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก

อายุรกรรม

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก

ศัลยกรรมทั่วไป

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก

สูตินรีเวชกรรม

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

ฝากครรภ์

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

กุมารเวชกรรม

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก

คลินิกตา

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก

หู คอ จมูก

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก

จิตเวช

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก

ทันตกรรม

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก

โรคทั่วไป

จันทร์-ศุกร์

08.30-16.00 น.

อาคารผู้ป่วยนอกปฐมภูมิ

 

ตารางการออกตรวจนอกเวลาทำการ

คลินิก

วัน

เวลา

สถานที่

ห้องฉีดยาทำแผล

จันทร์-ศุกร์

16.30-20.30 น.

อาคารผู้ป่วยนอกปฐมภูมิ

เสาร์-อาทิตย์

วันหยุดนักขัตฤกษ์

08.30-12.30 น.

OPD นอกเวลา

จันทร์-ศุกร์

16.30-22.30 น.

อาคารผู้ป่วยนอกปฐมภูมิ

เสาร์-อาทิตย์

วันหยุดนักขัตฤกษ์

08.30-12.00 น.

 

ตารางการออกตรวจคลินิกพิเศษของโรงพยาบาลแพร่ อาคารผู้ป่วยนอก

ตารางแพทย์ออกตรวจห้องศัลยกรรม โรงพยาบาลแพร่

วัน

เวลา

 คลินิก

 แพทย์ประจำห้องตรวจ

จันทร์

08.30-16.00 น.

ศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์อนุสรณ์ กองก่อ

 

08.30-16.00 น.

ศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงณัฐชา จันทรวงศาธร

 

08.30-12.00 น.

คลินิกเต้านม

แพทย์หญิงกวิสรา ดอกพิกุล

อังคาร

08.30-16.00 น.

ศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์จิรทีปต์ หอมเนียม

 

08.30-12.00 น.

ศัลยกรรมประสาทและสมอง

นายแพทย์ภาณุมาศ ขวัญเรือน

 

08.30-12.00 น.

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นายแพทย์อลงกรณ์ ไชยกลาง

พุธ

08.30-16.00 น.

ศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์ฉัตรชัย สิริชยานุกุล

 

13.00-15.00 น.

คลินิกประคับประคอง

นายแพทย์ฉัตรชัย สิริชยานุกุล

 

08.30-16.00 น.

ศัลยกรรมตกแต่ง

แพทย์หญิงวิชชุดา ลิมปิอังคนันท์

พฤหัสบดี

08.30-16.00 น.

ศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงกวิสรา ดอกพิกุล

 

08.30-16.00 น.

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นายแพทย์ตันติกร เสนวิรัช

ศุกร์

08.30-16.00 น.

ศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์ภัทราวุธ วุฒิกุลภักดี

 

08.30-12.00 น.

ศัลยกรรมประสาทและสมอง

นายแพทย์เชาวน์วิทย์ ภู่ภัทรกุล

 

08.30-16.00 น.

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

นายแพทย์กิตติศักดิ์ สุธิบุตร

วัน

คลินิกพิเศษ

แพทย์

เวลา

หมายเหตุ

จันทร์

คลินิกโรคไต

นพ.วุฒิกร ศิริพลับพลา

08.30-12.00 น.

ชั้น 2

คลินิกแผลและออสโตมี่

นพ.วิชิน  โชติปฎิเวชกุล

08.30-16.00 น.

ชั้น 3

คลินิกโรคเลือดธาลัสซีเมีย (เด็ก)

นพ.สมศักดิ์ วันทนียวงค์

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

คลินิกลมชัก (เด็ก)

นพ.วันชนะ  จินดาคำ

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

คลินิกจันทร์บ่าย

แพทย์อายุรกรรม

08.30-16.00 น.

ชั้น 2

อังคาร

คลินิกโรคปอด หอบหืด COPD  DPAC

พญ.ปาริชาติ นิยมทอง

08.30-12.00 น.

ชั้น 2

คลินิกศูนย์ประคองรักษ์

แพทย์อายุรกรรมและวิสัญญีแพทย์

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

คลินิกโรคเลือดธาลัสซีเมีย (เด็ก)

พญ.พจนพร  งามประภาสม

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

คลินิกโรคไทรอยด์ เบาหวาน

ต่อมไร้ท่อ (เด็ก)

พญ.กุลภัสสร์  ลิ้มสมุทรเพชร

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

พุธ

คลินิกโรคหัวใจ

นพ.มงคล  มะระประเสริฐศักดิ์

13.00-15.00 น.

ชั้น 2

คลินิกกระดูกพรุน

นพ.ยอดปิติ  ตั้งตรงจิตร

08.30-11.00 น.

พุธ ที่ 1 และ 2

ของเดือน (ชั้น 1)

คลินิกป้องกันกระดูกหักซ้ำ

นพ.ยอดปิติ  ตั้งตรงจิตร

08.30-11.00 น.

พุธ ที่ 3 ของเดือน

(ชั้น 1)

คลินิกโรคหัวใจ  โรคไต (เด็ก)

นพ.พรชัย  ลิ้มกมลทิพย์

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

คลินิกพัฒนาการเด็ก

พญ.จิระพร  วงษ์สมบูรณ์

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

คลินิกวัยทอง

นพ.ประการณ์  องอาจบุญ

13.00-15.00 น.

พุธ ที่ 2 และ 4 ของเดือน (ชั้น 4)

พฤหัสบดี

คลินิกโรคเบาหวาน

พญ.ศรัณยา  สุคันธไชยวงศ์

พญ.รุ้งรวี นิพิธวัธนะผล

08.30-12.00 น.

ชั้น 2

คลินิกโรคเลือด

นพ.วีรพงษ์  ปรางค์เจริญ

08.30-12.00 น.

ชั้น 2

คลินิกติดตามทารกแรกเกิด

พญ.นันทวัลย์  ตันติธนวัฒน์

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

ศุกร์

คลินิกสุขภาพเท้า OOTT

กิจกรรมวิชากลุ่ม

พญ.ศรัณยา  สุคันธไชยวงศ์

พญ.รุ้งรวี นิพิธวัธนะผล

08.30-12.00 น.

ชั้น 2

คลินิกโรคภูมิแพ้ หอบหืด (เด็ก)

นพ.วรการ  พิทักษ์กิจรณกร

08.30-12.00 น.

ชั้น 4

คลินิกสมอง

พญ.ณัฎกานท์ มะโนยานะ

08.30-12.00 น.

ชั้น 2

ตารางออกตรวจแพทย์ คลินิกอายุรกรรมทั่วไป อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2
คลินิก
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
เช้า
บ่าย
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ.รุ้งระวี
นพ.วีรพงษ์
นพ.เอกชัย
นพ.มงคล
พญ.นัฏกานท์
นพ.สมพงษ์
พญ.ศรัณยา
พญ.ตติพร
พญ.ปาริชาติ
นพ.วุฒิกร
นพ.ธนินท์
พญ.ปิยธิดา
พญ.ปภาณิน
เวลานัดหมาย 08.00-12.00 น.
เวลาแพทย์ตรวจ 09.00 น.
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลแพร่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558-2566 พัฒนาโดย งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096
E-mail : webmaster_phos@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชม
» 6 วันนี้    » 763 เมื่อวาน    » 19,596 เดือนนี้    » 18,913 เดือนที่แล้ว
» 19,596 ปีนี้    » 221,946 ปีที่แล้ว    » 732,674 ทั้งหมด
Record: 6 (31/01/2566)