การเข้ารับบริการของโรงพยาบาลแพร่

 1. ติดต่อหน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
 2. แจ้งความจำนงใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพก่อนรับบริการ
 3. แสดงบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว บัตรพาสปอร์ต ที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ หรือบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ใบเสร็จรับเงินที่ทางโรงพยาบาลออกให้
 4. ให้นำบัตรนี้มาทุกครั้งที่มาใช้บริการ
 5. ให้ไปรับบริการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตร
 6. บัตรนี้ใช้เฉพาะผู้มีชื่อตามที่ระบุในบัตรเท่านั้น

สิทธิประโยชน์ ครอบคลุมการบริการทางการแพทย์ ต่อไปนี้

 1. การตรวจรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพทั่วไป
  • การตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา การคลอดบุตรรวมทั้งการดูแลทารกแรกเกิดตั้งแต่วันคลอดจนถึงอายุ 28 วัน การฟื้นฟูสภาพทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ
  • การถอนฟัน (รวมถึงการผ่าหรือถอนฟันคุด) การอุดฟัน การขูดหินปูน
  • บริการอาหารและห้องผู้ป่วยสามัญ
  • ยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ
  • การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างสถานพยาบาล
  • การให้วัคซีนขั้นพื้นฐาน (ในเด็ก 0-15 ปี)
 2. การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามเงื่อนไขค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการดำเนินงาน ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลคนต่างด้าวส่วนกลางกำหนด
 3. กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถใช้บริการในสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนประกันตน โดยทั้งนี้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรมการแพทย์ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นคนต่างด้าวในกิจการประมงทะเลให้ใช้บริการในสถานพยาบาลที่แต่ละจังหวัด กำหนดในจังหวัดชายฝั่งทะเล 22 จังหวัด และให้สถานพยาบาลที่ให้บริการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน โดยผู้ป่วยนอก ให้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินแนวทางการดำเนินงานที่กลุ่มประกันสุขภาพ สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดสาหรับผู้ป่วยในให้จ่าย ในอัตราตามระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
  กรณีผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน เป็นความรับผิดชอบของนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
 4. บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคที่ได้รับการคุ้มครองประกอบด้วย
  • การจัดให้มีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพประจาตัวในการดูแลสุขภาพแต่ละบุคคลอย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้งบัตรสุขภาพเด็กและสิทธิประโยชน์สาหรับการดูแลตามกลุ่มวัย
  • การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนการให้บริการดูแลหลังคลอด
  • การตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยง
  • การให้ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากแม่สู่ลูก
  • การวางแผนครอบครัว
  • การเยี่ยมบ้าน (Home Visit) และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care)
  • การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว ผ่านสื่อบุคคล (อสต.) และสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
  • การให้คาปรึกษา (Counseling) สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ
  • การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก แนะนาด้านทันตสุขภาพ การให้ฟลูออไรด์เสริม ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ
  • การควบคุมป้องกันโรค
 5. สิทธิประโยชน์เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

©2560 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.) โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500