ประชาคมอาเซียนสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดย ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration)หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติมได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 7มกราคม 2527) เวียดนาม (วันที่ 28 กรกฎาคม 2538) ลาว พม่า (วันที่ 23 กรกฎาคม 2540) และกัมพูชา (เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542) ตามลำดับ จึงทำให้ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ อาเซียนก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ เช่นด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม รวมทั้งการยกระดับรายได้ความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อวางรากฐานที่ดีซึ้งจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียน“ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้” หมายถึง ประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยสีที่ปรากฏใน สัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติ ของแต่ละประเทศ สมาชิกอาเซียน

ธงอาเซียนแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคี และพลวัตของอาเซียน สีของธงได้แก่ สีน้ำเงิน สีแดง สีขาว และสีเหลือง ซึ้งเป็นสีหลักของชาติสมาชิก สีน้ำเงิน แสดงถึง สันติภาพ เสถียรภาพ สีแดง แสดงถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว แสดงถึง ความบริสุทธิ์ สีเหลือง แสดงถึง ความเจริญรุ่งเรือง ร่วงข้าว แสดงถึง ความใฝ่ฝันของผู้ก่อตั้ง วงกลม แสดงถึง เอกภาพของอาเซียน ดวงตราอาเซียน เพื่อแสดงถึงเสถียรภาพ สันติภาพ ความสามัคคี สีของดวงตรา ได้แก่ สีน้ำเงิน สีแดง สีขาว สีเหลือง ซึ่งเป็นสีหลัก ในตราประจำชาติ ความหมายเหมือนกันกับธงอาเซียน รวงข้าวสีเหลือง 10 รวงมัดรวมกันไว้แสดงถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและ ความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกัน
ที่มา www.thai-aec.com

©2560 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.) โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500