รุ่นที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลแพร่ ด้านภาษต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมร้านร่มไม้ใหญ่


©2560 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข (ศคอส.) โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5453-3500