สถานการณ์การระบาดของ
โรคไข้เลือดออกอำเภอเมือง
แพร่ ปี 2551 ณ สิ้นเดือน
มิถุนายน (งานระบาดรพท.
แพร่ ) ดูรายละเอียด
สถานการณ์การระบาดของ
โรคไข้เลือดออกอำเภอเมือง
แพร่ ปี 2551 ณ สิ้นเดือน
มิถุนายน ระบบภูมิศาสตร์
ดูแผนที่โรคไข้เลือดออก
การส่งรายงาน 18 แฟ้ม ขอให้ส่งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
การส่งรายงานตัวชี้วัด
งาน P&P ขอให้ส่ง
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
การส่งรายงานผลการ
ดำเนินงานตาม 12
โครงการของสำนัก
ตรวจส่งภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
เชิญประชุม/อบรม นอกหน่วยงาน
เชิญประชุม/อบรม ในหน่วยงาน
ประกวดผลงานวิชาการดีเด่นสาธารณสุขเขต1 จังหวัดพะเยา
งานมหกรรมประกวดผลการดำเนินงาน ของสสจ.แพร่
ระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.ค. 2551 ลงทะเบียนคนละ 1200 บาท
ประจำปี 2551 ระหว่างวันที่ 6-8 ส.ค. 2551
ผู้เข้าชมลำดับที่ :counter