เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลแพร่

ร้องเรียน/แจ้งเบาะ | ประเภทเรื่องร้องเรียน | หลักเกณฑ์การรับเรื่อง | ขั้นตอนและระยะเวลารับเรื่อง | เอกสารสำคัญ | เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลแพร่ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5453-3500 (อัตโนมัติ), โทรสาร 0-5451-1096