ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

 

1.       แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการพยาบาล

1. 1 แผนพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของบุคลากรทางการพยาบาล

      1.1.1. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ

1.2.   แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ

      1.2.1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของพยาบาล

      1.2.2. โครงการการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการพยาบาล

           1.2.3.โครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

2.       แผนพัฒนาศักยภาพบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

2.1. แผนพัฒนาศักยภาพบริการพยาบาลในโรงพยาบาล

      2.1.1. โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่ดี (Best practice nursing care)

      2.1.2. โครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

2.2. แผนพัฒนาศักยภาพบริการพยาบาลในเครือข่าย

      2.2.1. โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการพยาบาล เพื่อยกระดับคุณภาพและประกันคุณภาพ (QA) 

3. แผนการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

3.1    แผนการพัฒนาบริการพยาบาลเพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ

           3.1.1 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการฝึกปฏิบัติงาน   

      3.2 แผนพัฒนาพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง

3.2.1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาวิชาชีพเฉพาะทางระยะ 5 ปี

       3.3 .แผนส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล

            3.1.1 โครงการประชุมวิชาการการพยาบาลเฉพาะสาขาเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง 

            3.3.2 โครงการประชุมวิชาการเนื่องในวันสำคัญทางการพยาบาล

            3.3.3 โครงการอบรมการทำผลงานวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์

      3.4 แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการพยาบาลตามสมรรถนะเฉพาะงาน

           3.4.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ

           3.4.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยพยาบาล /พนักงานช่วยเหลือคนไข้

      3.5 แผนส่งเสริม สนับสนุน วิชาการการพยาบาล

           3.5.1 โครงการส่งเสริมการวิจัยทางการพยาบาล

           3.5.2 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในหน่วยบริการพยาบาล

 

หัวเรื่อง : ยุทธศาสตร์ที่ 1  บันทึกเมื่อ 31/01/2017 08:50 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก 8 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8705
ติดต่อผู้ดูแล 

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3