ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาองค์กรพยาบาลสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข

           1. แผนงานส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาองค์กรพยาบาลสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข

              1.1. แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์บริการพยาบาล

                   1.1.1. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์บริการพยาบาล

               1.2. แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล

                    1.2.1. โครงการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรทางการพยาบาล

              1.3. แผนการส่งเสริมการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อบริการ

                    1.3.1 โครงการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อบริการพยาบาล

 

หัวเรื่อง : ยุทธศาสตร์ที่ 3  บันทึกเมื่อ 16/12/2016 11:03 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
ชั้น 7 ตึกผู้ป่วยนอก 8 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8705
ติดต่อผู้ดูแล 

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3