งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

 

งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ เน้นการสนับสนุนการจัดหา  ติดตั้ง  เชื่อมโยง  ซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะเหมาะสมกับงาน และพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล

 

 

      1.1 หน้าที่และเป้าหมาย

 

 

งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุน ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในงานการดูแลผู้ป่วย  งานด้านธุรการ  งานบริหาร  และพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของหน่วยงานในโรงพยาบาลทั้งด้าน Software และ Hardware  และดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง ผู้รับบริการได้รับการสนับสนุนระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสมและพึงพอใจ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

 

 

 

      1.2 ขอบเขตการให้บริการ

 

การสนับสนุนระบบสารสนเทศ ให้บริการทางด้านงานระบบสารสนเทศ จัดการระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย งานด้านธุรการ  งานบริหาร  และพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในโรงพยาบาลและหน่วยงานเครือข่ายของโรงพยาบาล จัดหา ติดตั้ง ซ่อมบำรุงโปรแกรมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

 

      1.3 จุดเน้น

 

          สนับสนุนให้สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมมากขึ้น ตอบสนองผู้รับบริการ รวดเร็ว ทันเวลา พัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล

 

 

 

 

 

     1.4 ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ

 

 

ผู้รับผลงาน

 

ประเด็นความต้องการ

 

1) บุคลากร

 

- เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

 

- ได้รับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง

 

- ได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา การประสานงานที่รวดเร็ว

 

2) หน่วยงาน

 

- มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองระบบข้อมูลของหน่วยงาน

 

3) ผู้บริหาร

 

- การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ประหยัด  และได้ประโยชน์สูงสุด

 

- ความรวดเร็วในการให้บริการ

 

- ความเสถียรภาพและความปลอดภัยในระบบฐานข้อมูล

 

- ความพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ

 

ตารางที่ 1 ตารางผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ

 

 

1.5 ประเด็นคุณภาพ

 

1)     งานจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้รับบริการได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ

 

2) งานดูแลระบบแม่ข่าย ระบบเครือข่ายข้อมูลของโรงพยาบาลสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ดูจากจำนวนครั้งของระบบล่ม จำนวนครั้งการซ่อม และจำนวนครั้งที่เกิดปัญหา

 

3)    งานพัฒนาโปรแกรม ผู้รับบริการได้รับโปรแกรมที่ใช้งานง่าย เหมาะสมกับงาน เพื่อตอบสนองการให้บริการและการเก็บข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ

 

4)   งานฝึกอบรมบุคลากร ผู้รับบริการได้รับการฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับงาน และสามารถนำความรู้ไปใช้งานได้จริง

 

 

 

 

1.6 ความท้าทาย

 

1)      พัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (TMI)

 

 

2)      สามารถพัฒนาโปรแกรมได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ทั้งในแผนและนอกแผน

 

3)      พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เก็บข้อมูลได้ถูกต้องตามชนิดของข้อมูล

 

4)      พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ให้เป็นระบบที่ทันสมัย ผู้ใช้งานพึงพอใจ

 

5)      การสำรองข้อมูล (Backup) เพื่อลดความเสี่ยงจากที่อาจเกิดขึ้นจากระบบล่ม และสามารถนำกลับข้อมูลมาใช้ได้ 100%

 

1.7 ความเสี่ยงสำคัญ

 

1)      ระบบล่มโดยไม่ได้วางแผน

 

2)      ข้อมูลเสียหายจากระบบล่มโดยไม่ได้วางแผน

 

3)      ข้อมูลเสียหายจากการกระทำของบุคลากรทั้งผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน

 

 

1.8 ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยีและเครื่องมือ)

 

 

1) ภาระหน้าที่และขอบเขตการให้บริการ

 

1.1) งานบริหารจัดการทั่วไป

 

  1. งานบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานพัสดุของหน่วยงาน
  2. จัดทำแผนงานโครงการของหน่วยงาน ออกแบบ กำหนดคุณลักษณะ ตรวจคุณลักษณะ และตรวจรับคอมพิวเตอร์
  3. พัฒนาสมรรถนะการบริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ การบริหาร การค้นคว้าวิจัยของบุคลากรของโรงพยาบาล บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ จัดสรรไอพีแอดเดรส สำหรับการใช้งานในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ
  4. ü ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ กำหนดคุณลักษณะของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

1.2) งานบริการคอมพิวเตอร์   

 

- บริการซ่อมแซมปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

 

- บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

 

- ควบคุม ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

 

 

- ควบคุม ดูแลการสำรองข้อมูลสำคัญของโรงพยาบาล

 

- ดูแล วางแผนป้องกันความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาล และป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์ ไม่ให้แพร่กระจาย ไปยังระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในโรงพยาบาล

 

- ควบคุม ดูแล บริหาร จัดการ ระบบ Internet domain ของโรงพยาบาล

 

- ควบคุม ดูแล บริหาร จัดการ บัญชีผู้ใช้งานบนระบบ Internet ของโรงพยาบาล

 

 

- ควบคุม ดูแล ในการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ภายในโรงพยาบาลสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการใช้งาน

 

- ให้คำแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้กับเจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้รับบริการ

 

1.3) พัฒนาสารสนเทศ

 

- บริการสนับสนุน และพัฒนา Software บนระบบคอมพิวเตอร์

 

 

1.4) งานฝึกอบรม

 

- บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งในและนอกโรงพยาบาล ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

- บริการให้คำปรึกษาช่วยเหลือสังคมและหน่วยงานภายนอกในด้านคอมพิวเตอร์

 

1.5) งานพัฒนาคุณภาพ

 

- งานพัฒนาระบบคุณภาพศูนย์คอมพิวเตอร์

 

- งานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

 

- งานติดตามลงบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดรายบุคคล

 

- งาน 5 ส ของหน่วยงาน

 

 

หัวเรื่อง : งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  บันทึกเมื่อ 09/10/2017 09:42 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแพร่
ชั้น M ตึกผู้ป่วยนอก 8 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8137, 8138
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3