มาตรฐาน TMI

Thai Medical Informatic Association - TMI
ถือกําเนิดขึ้นในปี 2534 จาก consortium ของคณะแพทยศาสตร์
โดยเริ่มเป็น “ชมรมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์”
วัตถุประสงค์เพื่อ
• ประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์
• พัฒนาการบริหาร วิชาการ และการบริหารจัดการของงานข้อมูลข่าวสารการแพทย์
• แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในงานข้อมูลข่าวสารการแพทย์
• เสริมสร้างขวัญ และกําลังใจในกลุ่มปฎิบัติงานข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์
• เสนอแนะการพัฒนางานข้อมูลข่าวสารทางแพทย์

เมษายน 2548 จดทะเบียนเป็นสมาคม ในนาม
“สมาคมเวชสารสนเทศไทย Thai Medical Informatics Associstion (TMI)”


วัตถุประสงค์
• เป็นศูนย์รวบรวมความรู้ และแหล่งอ้างอิงด้านเวชสารสนเทศของประเทศไทย
• ดําเนินการให้เกิดการแลกเปลี่ยน เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเวชสารสนเทศ โดยวิธีต่างๆ
• เสนอแนะการพัฒนางานข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์แก่หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ให้บริการความรู้ด้านเวชสารสนเทศแก่สมาชิกและสังคม
• ส่งเสริมการพัฒนานักเวชสารสนเทศ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ความชํานาญด้านเวชสารสนเทศให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ
• ตัวแทนของประเทศไทย ดําเนินกิจการเวชสารสนเทศ ร่วมกับองค์การในระดับนานาชาติ

ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในทางการแพทย์มีมากมาย เช่น
• ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในเวลาที่ต้องการเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
• บอกการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย Update และกระจายข้อมูลได้ทันท่วงที
• รวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยที่กระจัดกระจายจากหลายแผนก ให้เข้าถึงได้อย่างเป็นระบบ
• ลดความผิดพลาดของระบบ เช่น ระบบยา
• Aggregated data สามารถนํามาวิเคราะห์ เพื่อหาช่องว่าง และปรับปรุงคุณภาพการรักษาพยาบาลให้ดีขึ้น

ทําอย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์จาก IT ได้อย่างเต็มที่?
ทําไมต้องพัฒนาคุณภาพ IT ในโรงพยาบาลความเสี่ยงของเทคโนโลยีสารสนเทศในทางการแพทย์ ก็มีมากมายเช่นกัน
• ระบบที่ใช้ในโรงพยาบาลมีมากมาย หลายสิบระบบ เช่น
    • Admissions, discharges, and transfers
    • pharmacy
    • Laboratory
    • Radiology
    • Billing
    • operating room
    • etc.
• การใช้ Internet และ web applications เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ access ได้หลายระบบ ทําให้เสี่ยงต่อการถูกโจมตี
• การเชื่อมเครื่องมือแพทย์เข้าสู่network
• Wireless network
• ความเสี่ยงทางกายภาพ
• ความเสี่ยงเชิงระบบ
    • Security
    • Confidentiality
    • Service levels
    • System disruption
• Change management
• ความเสี่ยงด้านบุคลากร
    • บุคลากรไม่เพียงพอ
    • บุคลากรไม่มี competency ที่ดีพอ
    • การสูญเสียบุคลากร

กรอบแนวคิด (Framework)กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•Data Standard
    o EHR
    o LOINC
    o รหัสยา
    o อื่นๆ
• ICD-10 and DRG
• IT Interoperability
• National Health Information

ที่มา : สมาคมเวชสารสนเทศไทย http://tmi.or.th/

 

หัวเรื่อง : มาตรฐาน TMI  บันทึกเมื่อ 23/06/2017 09:55 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแพร่
ชั้น M ตึกผู้ป่วยนอก 8 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8137, 8138
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3