บุคลากร

ชื่อ : นายสาธิน ศรีนวล
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
              หัวหน้างานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เภสัชกรชำนาญการพิเศษ)
ฝ่ายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางกันยา วงศ์สูง
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน)
ฝ่ายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางนาถศิรินทร์ สานอูป
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน)
ฝ่ายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นางจุไรรัตน์ ท่วงที
ตำแหน่ง : หัวหน้างานเวชระเบียนผู้ป่วยใน (เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน)
ฝ่ายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :


ชื่อ : นายพยุงศักดิ์ บุญปัน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (นายช่างเทคนิคชำนาญงาน)
ฝ่ายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์
ที่อยู่ : จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแพร่
ชั้น M ตึกผู้ป่วยนอก 8 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  8137, 8138
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3