บทความและผลงานวิชาการ


sdcd


งานวิจัยเรื่อง:ผลของระยะเวลาการงดสูบบุหรี่ของผู้ป่วยสูบบุหรี่ที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย ต่อภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจ(ปี2556)


งานวิจัยเรื่อง:การใช้แนวคิด Enesgise For Excellenu (E4E) เพื่อเพิ่มการปฏิบัติตาม Bundles และลดอัตราการติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับคาสายสวนปัสสาวะ(ปี2556)


งานวิจัยเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการใช้NCPAP ในทารกแรกเกิดห้องผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่(ปี2556)


งานวิจัยเรื่อง:การเพิ่มสมรรถนะการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดแก่บุคคลในครอบครัว โรงพยาบาลแพร่(ปี2556)


งานวิจัยเรื่อง:ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลแพร่(ปี2557)


งานวิจัยเรื่อง:การลดบวมในผู้ป่วยหลังผ่าตัดดามเหล็กกระดูกต้นขาภายในที่ทำ ankle pumping เปรียบเทียบระหว่างการวางขาสูง 18 และ 9 เซนติเมตร(ปึ2557)


งานวิจัยเรื่อง:การเพิ่มองศาการเหยียดงอข้อเข่าหลังการผ่าตัดข้อเข่าเทียมของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามโปรแกรมการบริหารเข่า โรงพยาบาลแพร่(ปึ2557)


งานวิจัยเรื่อง:เหตุผลของการมาฝากครรภ์ช้า โรงพยาบาลแพร่(ปี2557)


งานวิจัยเรื่อง:การตรวจสอบความถูกต้องของผู้ป่วยผ่าตัดโรงพยาบาลแพร่โดยการทบทวนวรรณกรรมและใช้เทคนิค Focus group(ปึ2557)


งานวิจัยเรื่อง:การดูแลเด็กมีไข้ก่อนนำส่งโรงพยาบาลของผู้ปกครอง ที่ห้องตรวจเด็ก โรงพยาบาลแพร่(ปึ2557)


งานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกตามหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับการป้องกันแผลกดทับในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกหญิง(ปึ2557)


งานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการใช้บทบาทพยาบาลในการเตรียมผู้ดูแลเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดการกลับเข้ามารักษาซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(ปึ2557)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3