เก็บข้อมูลเครือข่ายทารกแรกเกิด       รพ.แพร่            ปี 2563
ลำดับ รายการข้อมูล ตค.62 พย.62 ธค.62 ไตรมาส1 มค.63 กพ.63 มีค.63 ไตรมาส2 เมย.63 พค.63 มิย.63 ไตรมาส3 กค.63 สค.63 กย.63 รวม
1 ทารกเกิดมีชีพ (LR) 188 163 157 508 145 106 149 908 145 126 151 1330 159 159 183 1831
2 ทารก  BW < 1,000 gm.(LR) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2
  ทารก  BW 1,000-1,499 gm.(LR) 1 0 1 2 1 1 0 4 1 0 2 7 1 2 1 11
  ทารก  BW 1,500-1999gm.(LR) 3 2 4 9 5 1 2 17 1 1 6 25 3 5 2 35
  ทารก  BW 2000-2,499gm.(LR) 12 19 10 41 5 5 15 66 9 10 9 94 15 14 15 138
  ทารก  BW 1,500-2,499gm.(LR) 15 21 14 50 10 6 17 83 10 11 15 119 18 19 17 173
  รวม LBW 16 21 15 52 11 8 17 88 11 11 18 128 19 21 18 186
3 ทารกอายุ 0-28 วัน เข้ามารักษาใน NICU  (รพ.แพร่/refer)ไม่รวมยกมา 39 32 39 110 38 21 34 203 23 29 34 289 28 32 28 377
4 จำนวนทารกเสียชีวิตที่อายุ 0-28 วัน ทุกน้ำหนัก (นับยอดตายเป็นเดือนที่ตาย) 0 1 1 2 0 0 0 2 0 1 2 5 0 2 0 7
5 จำนวนทารก BW< 2,500 gm.เสียชีวิตที่อายุ 0-28 วัน 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 2 4 0 0 0 4
6 จำนวนทารกแรกเกิด BW 500-999gm. ที่เสียชีวิตหลังคลอด(ทุกอายุ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
  จำนวนทารกแรกเกิด BW 750-999 gm. ที่เสียชีวิตหลังคลอด(ทุกอายุ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
  จำนวนทารกแรกเกิด BW 1,000-1,499 gm.  ที่เสียชีวิตหลังคลอด(ทุกอายุ) 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2
  จำนวนทารกแรกเกิด BW 1,500-2,500 gm.  ที่เสียชีวิตหลังคลอด(ทุกอายุ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
7 Birth Asphyxia นาทีที่1 < 7 5 8 2 15 6 2 9 32 3 4 6 45 8 4 3 60
  Birth Asphyxia (รพ.แพร่) (LR) นาทีที่ 5 < 7 0 2 1 3 1 0 2 6 2 0 2 10 0 2 0 12
8 BPD ระดับ  moderate ขึ้นไป ในทารก BW < 1,500 gm. (พี่อุ๋ย) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3
9 ROP ตั้งแต่ Stage 3 ขึ้นไป ในทารก BW < 1,500 gm.(ไก่) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
10 IVH  ตั้งแต่ grade 3 ขึ้นไป ในทารก  BW < 1,500 gm.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
11 Hearing impairment จากผลการตรวจ OAE(รอบ3) ในทารก  BW < 1,500 gm       0   0   0       0       0
12 จำนวนทารก CHD ที่ต้องได้รับ closed heart surgeryได้รับการ referไปในเครือข่าย(ลำปาง) 0 1 1 2 0 0 2 4 0 1 1 6 0 3 0 9
  ชนิด CHD   subvavulus TAPVR       PDA     PDA TOF     PDA    
13 จำนวน Teenage Pregnancy ที่คลอด 16 8 13 37 12 10 8 67 6 11 8 92 3 9 9 113
14 จำนวนการคลอด 187 163 155 505 144 106 147 902 145 124 149 1320 158 158 182 1818
ลำดับ รายการข้อมูล ตค.62 พย.62 ธค.62 ไตรมาส1 มค.63 กพ.63 มีค.63 ไตรมาส2 เมย.63 พค.63 มิย.63 ไตรมาส3 กค.63 สค.63 กย.63 รวม
15 ทารกอายุ 0-28 วัน เข้ามารักษาใน NSCU  (รพ.แพร่/refer)ทั้งหมด 62 60 46 168 64 39 44 315 45 60 61 481 69 66 75 691
16 ทารกอายุ 0-28 วัน ย้ายมาจาก PICU เข้า NSCU ในเดือน 2 7 9 18 30 11 13 72 14 16 15 117 23 21 21 182
17 ยอดผู้ป่วย0-28 วันรักษาใน PICU NSCU 99 85 76 260 72 49 65 446 54 73 80 653 74 77 82 886
18 คัดกรองโรคหัวใจ Pulse oximitor(ราย)                                
  NSCU       0       0       0       0
  ผิดปกติ(ราย)       0       0       0       0
  จำนวน case ที่ต้องตรวจ (ตัดเคสตรวจจากที่อื่น)       0       0       0       0
  อัตราการตรวจ       ####       ####       #####       ####
  NICU 28 34 36 98 28 20 24 170 16 24 24 234 20 23 21 298
  Echo ก่อนคัดกรอง 1 1 1 3 1 1 2 7 1 2 4 14 1 0 3 18
  Refer ก่อนตรวจ 1 2 1 4 0 0 0 4 0 1 0 5 0 1 1 7
  เสียชีวิตก่อนคัดกรอง 0 1 1 2 0 0 0 2 0 1 1 4 0 2 0 6
  จำนวน case ที่ต้องตรวจ (ตัดตาย+Echo+ยกเดือนหน้า) 30 37 37 104 29 20 24 177 16 24 24 241 22 23 21 307
  ผิดปกติ(ราย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  อัตราการตรวจ 93.3 91.9 97.3 94.2 96.6 100 100 96 100 100 100 97.1 90.9 100 100 97.1
                PP1     PP1            
หัวเรื่อง : ข้อมูลการคลอด รพ.แพร่  บันทึกเมื่อ 18/01/2021 10:32 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3