เก็บข้อมูลเครือข่ายทารกแรกเกิด       รพ.แพร่            ปี 2562
ลำดับ รายการข้อมูล ตค.61 พย.61 ธค.61 ไตรมาส1 มค.62 กพ.62 มีค.62 ไตรมาส2 เมย.62 พค.62 มิย.62 ไตรมาส3 กค.62 สค.62 กย.62 รวม
1 ทารกเกิดมีชีพ (LR) 192 183 166 541 195 146 139 1021 175 148 142 1486 165 169 167 1987
2 ทารก  BW < 1,000 gm.(LR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 3
  ทารก  BW 1,000-1,499 gm.(LR) 3 1 0 4 0 0 1 5 0 0 1 6 0 0 0 6
  ทารก  BW 1,500-1999gm.(LR) 2 3 1 6 1 0 1 8 4 1 2 15 5 10 13 43
  ทารก  BW 2000-2,499gm.(LR) 7 12 5 24 11 10 11 56 9 14 5 84 16 12 17 129
  ทารก  BW 1,500-2,499gm.(LR) 9 15 6 30 12 10 12 64 13 15 7 99 21 22 30 172
  รวม LBW 12 16 6 34 12 10 13 69 13 15 10 107 21 23 30 181
3 ทารกอายุ 0-28 วัน เข้ามารักษาใน NICU  (รพ.แพร่/refer)ไม่รวมยกมา 23 24 27 74 28 17 20 139 27 27 19 212 31 34 30 307
4 จำนวนทารกเสียชีวิตที่อายุ 0-28 วัน ทุกน้ำหนัก (นับยอดตายเป็นเดือนที่ตาย) 1 0 2 3 0 0 0 3 1 0 1 5 1 2 0 8
5 จำนวนทารก BW< 2,500 gm.เสียชีวิตที่อายุ 0-28 วัน 1 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1 4 1 2 0 7
6 จำนวนทารกแรกเกิด BW 500-999gm. ที่เสียชีวิตหลังคลอด(ทุกอายุ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2
  จำนวนทารกแรกเกิด BW 750-999 gm. ที่เสียชีวิตหลังคลอด(ทุกอายุ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2
  จำนวนทารกแรกเกิด BW 1,000-1,499 gm.  ที่เสียชีวิตหลังคลอด(ทุกอายุ) 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2
  จำนวนทารกแรกเกิด BW 1,500-2,500 gm.  ที่เสียชีวิตหลังคลอด(ทุกอายุ) 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3
7 Birth Asphyxia นาทีที่1 < 7 2 6 4 12 5 2 4 23 2 3 0 28 0 7 3 38
  Birth Asphyxia (รพ.แพร่) (LR) นาทีที่ 5 < 7 1 1 1 3 0 2 1 6 1 1 0 8 0 1 0 9
8 BPD ระดับ  moderate ขึ้นไป ในทารก BW < 1,500 gm. (พี่อุ๋ย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 ROP ตั้งแต่ Stage 3 ขึ้นไป ในทารก BW < 1,500 gm.(ไก่) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2
10 IVH  ตั้งแต่ grade 3 ขึ้นไป ในทารก  BW < 1,500 gm.  1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
11 Hearing impairment จากผลการตรวจ OAE(รอบ3) ในทารก  BW < 1,500 gm 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1       1
12 จำนวนทารก CHD ที่ต้องได้รับ closed heart surgeryได้รับการ referไปในเครือข่าย(ลำปาง) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 3 9
  ชนิด CHD                 VSD,ASD       ASD,VSD,PDA;TAPVR AVSD;Hypoplastic lt heart AVSD,ASD,hypoplastic lt.  
13 จำนวน Teenage Pregnancy ที่คลอด 23 4 19 46 10 6 12 74 11 12 16 113 14 8 18 153
14 จำนวนการคลอด 191 182 166 539 194 145 137 1015 175 147 140 1477 163 166 166 1972
                                   
                                   
ลำดับ รายการข้อมูล ตค.61 พย.61 ธค.61 ไตรมาส1 มค.62 กพ.62 มีค.62 ไตรมาส2 เมย.62 พค.62 มิย.62 ไตรมาส3 กค.62 สค.62 กย.62 รวม
15 ทารกอายุ 0-28 วัน เข้ามารักษาใน NSCU  (รพ.แพร่/refer)ทั้งหมด 47 45 48 140 58 38 30 266 49 42 54 411 56 54 56 577
16 ทารกอายุ 0-28 วัน ย้ายมาจาก PICU เข้า NSCU ในเดือน 11 13 11 35 14 3 5 57 7 4 15 83 15 17 18 133
17 ยอดผู้ป่วย0-28 วันรักษาใน PICU NSCU 59 56 64 179 72 52 45 348 69 65 58 540 72 71 68 751
18 คัดกรองโรคหัวใจ Pulse oximitor(ราย)                                
  NSCU 32 21 17 70 36 23 19 148 32 34 33 247 36 22 25 330
  ผิดปกติ(ราย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2
  จำนวน case ที่ต้องตรวจ (ตัดเคสตรวจจากที่อื่น) 32 21 17 70 36 23 19 148 32 34 33 247 36 22 25 330
  อัตราการตรวจ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  NICU 4 8 15 27 13 4 18 62 16 17 16 111 20 23 19 173
  Echo ก่อนคัดกรอง 1 2 0 3 1 1 0 5 1 0 1 7 4 3 2 16
  เสียชีวิตทุกอายุ 2 0 2 4 0 0 0 4 1 0 1 6 1 2 0 9
  จำนวน case ที่ต้องตรวจ (ตัดตาย+Echo+ยกเดือนหน้า) 11 20 27 58 21 14 20 113 21 23 18 175 23 26 23 247
  ผิดปกติ(ราย) 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2
  อัตราการตรวจ 36.36 40 55.6 46.55 61.9 28.6 90 54.87 76.19 73.91 88.89 63.43 86.96 88.5 82.6 70.04
หัวเรื่อง : ข้อมูลการคลอด รพ.แพร่  บันทึกเมื่อ 19/11/2019 22:48 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3