ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาองค์กรพยาบาลสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข

           1. แผนงานส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาองค์กรพยาบาลสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข

              1.1. แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์บริการพยาบาล

                   1.1.1. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์บริการพยาบาล

               1.2. แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล

                    1.2.1. โครงการพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรทางการพยาบาล

              1.3. แผนการส่งเสริมการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อบริการ

                    1.3.1 โครงการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อบริการพยาบาล

 

หัวเรื่อง : รพ.สอง  บันทึกเมื่อ 18/07/2017 10:37 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3