รายงานข้อมูลทารกแรกเกิดโรงพยาบาล............สูงเม่น....................ประจำปี 2562 เครือข่ายทารกแรกเกิดจังหวัดแพร่  
รายการ ตค.61 พย.61 ธค.61 ไตรมาส1 มค.62 กพ.62 มีค.62 ไตรมาส2 เมย.62 พค.62 มิย.62 ไตรมาส3 กค.62 สค.62 กย.62 รวม
1. ทารกเกิดมีชีพ(ราย) 2 5 2 9 2 5 7 23 2 6 3 34 2 3 4 43
2. ทารกแรกเกิด BW <1,000 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ทารกแรกเกิด BW 1,000-1,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ทารกแรกเกิด BW 1,500-2,499 กรัม 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 4 0 0 0 4
    ทารกแรกเกิด BW >  2,500 กรัม 1 5 2 8 2 5 6 21 2 5 2 30 2 3 4 39
รวม LBW 1 0 0 1       2       4       4
3. จำนวนทารกเสียชีวิตที่อายุ < 28 วัน(รวม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW <1,000 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW 1,000-1,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW 1,500-2,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW >  2,500 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ทารก Birth Asphyxia        0       0       0       0
    Apgar scor  < 7 นาที ที่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Apgar scor  < 7 นาที ที่ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Teenage คลอด 0 1 1 2 0 2 1 5 1 1 2 9 0 0 1 10
6. คัดกรองโรคหัวใจ(ราย) 2 4 2 8 2 5 7 22 2 6 3 33 2 3 4 42
   ผิดปกติ(ราย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หัวเรื่อง : ข้อมูลการคลอด ร.พ.สูงเม่น  บันทึกเมื่อ 19/11/2019 22:42 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3