รายงานข้อมูลทารกแรกเกิดโรงพยาบาล....สูงเม่น... ประจำปี 2563 เครือข่ายทารกแรกเกิดจังหวัดแพร่            
รายการ ตค.62 พย.62 ธค.62 ไตรมาส1 มค.63 กพ.63 มีค.63 ไตรมาส2 เมย.63 พค.63 มิย.63 ไตรมาส3 กค.63 สค.63 กย.63 รวม
1. ทารกเกิดมีชีพ(ราย) 4 5 3 12 4 2 4 10 6 5 4 15 6 4 5 15
2. ทารกแรกเกิด BW <1,000 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ทารกแรกเกิด BW 1,000-1,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ทารกแรกเกิด BW 1,500-2,499 กรัม 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 2 3
    ทารกแรกเกิด BW >  2,500 กรัม 4 5 3 12 2 2 4 8 5 5 4 14 5 4 3 12
รวม LBW 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
3. จำนวนทารกเสียชีวิตที่อายุ < 28 วัน(รวม)       0       0       0       0
     เสียชีวิต BW <1,000 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW 1,000-1,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW 1,500-2,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW >  2,500 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ทารก Birth Asphyxia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Apgar scor  < 7 นาที ที่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Apgar scor  < 7 นาที ที่ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Teenage คลอด 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 3
6. คัดกรองโรคหัวใจ(ราย) 4 5 3 12 4 2 4 10 6 5 4 15 6 4 5 15
   ผิดปกติ(ราย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0
 
หัวเรื่อง : ข้อมูลการคลอด ร.พ.สูงเม่น  บันทึกเมื่อ 18/01/2021 10:31 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3