รายงานข้อมูลทารกแรกเกิดโรงพยาบาล............เด่นชัย..................ประจำปี 2562 เครือข่ายทารกแรกเกิดจังหวัดแพร่  
รายการ ตค.61 พย.61 ธค.61 ไตรมาส1 มค.62 กพ.62 มีค.62 ไตรมาส2 เมย.62 พค.62 มิย.62 ไตรมาส3 กค.62 สค.62 กย.62 รวม
1. ทารกเกิดมีชีพ(ราย) 4 9 10 23 5 3 5 36 6 7 2 51 2 13 3 69
2. ทารกแรกเกิด BW <1,000 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ทารกแรกเกิด BW 1,000-1,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ทารกแรกเกิด BW 1,500-2,499 กรัม 0 2 1 3 0 1 1 5 0 1 0 6 0 1 1 8
    ทารกแรกเกิด BW >  2,500 กรัม 4 7 9 20 5 2 4 31 6 6 2 45 2 12 2 61
รวม LBW 0 2 1 3 0 1 1 5 0 1 0 6 0 1 1 8
3. จำนวนทารกเสียชีวิตที่อายุ < 28 วัน(รวม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW <1,000 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW 1,000-1,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW 1,500-2,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW >  2,500 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ทารก Birth Asphyxia                0       0       0
    Apgar scor  < 7 นาที ที่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Apgar scor  < 7 นาที ที่ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Teenage คลอด 0 0 3 3 0 2 1 6 1 1 0 8 0 1 1 10
6. คัดกรองโรคหัวใจ(ราย) 4 9 10 23 5 3 5 36 6 7 2 51 2 13 3 69
   ผิดปกติ(ราย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หัวเรื่อง : ข้อมูลการคลอด รพ.เด่นชัย  บันทึกเมื่อ 19/11/2019 22:42 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3