รายงานข้อมูลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ ประจำปี 2562 เครือข่ายทารกแรกเกิดจังหวัดแพร่              
รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตรมาส1 ม.ค. กพ. มี.ค. ไตรมาส2 เม.ย พ.ค. มิ.ย. ไตรมาส3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1. ทารกเกิดมีชีพ(ราย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ทารกแรกเกิด BW <1,000 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ทารกแรกเกิด BW 1,000-1,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ทารกแรกเกิด BW 1,500-2,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    ทารกแรกเกิด BW >  2,500 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม LBW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. จำนวนทารกเสียชีวิตที่อายุ < 28 วัน(รวม)       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW <1,000 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW 1,000-1,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW 1,500-2,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     เสียชีวิต BW >  2,500 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. ทารก Birth Asphyxia                                 
    Apgar scor  < 7 นาที ที่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Apgar scor  < 7 นาที ที่ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Teenage คลอด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หัวเรื่อง : ข้อมูลการคลอด ร.พ.หนองม่วงไข่  บันทึกเมื่อ 19/11/2019 22:43 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3