รายงานข้อมูลทารกแรกเกิดโรงพยาบาล..............ลอง.................ประจำปี 2563 เครือข่ายทารกแรกเกิดจังหวัดแพร่            
รายการ ตค.62 พย.62 ธค.62 ไตรมาส1 มค.63 กพ.63 มีค.63 ไตรมาส2 เมย.63 พค.63 มิย.63 ไตรมาส3 กค.63 สค.63 กย.63 รวม
1. ทารกเกิดมีชีพ(ราย) 6 5 2 13 6 5 7 31 2 5 9 47       47
2. ทารกแรกเกิด BW <1,000 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
    ทารกแรกเกิด BW 1,000-1,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1       1
    ทารกแรกเกิด BW 1,500-2,499 กรัม 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 3       3
    ทารกแรกเกิด BW >  2,500 กรัม 5 5 2 12 6 4 7 29 1 4 9 43       43
รวม LBW 1 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 4       4
3. จำนวนทารกเสียชีวิตที่อายุ < 28 วัน(รวม) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
     เสียชีวิต BW <1,000 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
     เสียชีวิต BW 1,000-1,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
     เสียชีวิต BW 1,500-2,499 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
     เสียชีวิต BW >  2,500 กรัม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
4. ทารก Birth Asphyxia                                 
    Apgar scor  < 7 นาที ที่ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1       1
    Apgar scor  < 7 นาที ที่ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1       1
5. Teenage คลอด 0 1 0 1 1 2 1 5 0 0 3 8       8
6. คัดกรองโรคหัวใจ(ราย) 6 5 2 13 5 5 6 29 2 4 9 44       44
   ผิดปกติ(ราย) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
หัวเรื่อง : ข้อมูลการคลอด ร.พ.ลอง  บันทึกเมื่อ 01/08/2020 22:12 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- บุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- เอกสารดาวน์โหลด
- ผู้ดูแลเว็บไซต์

- บทความและงานวิชาการ
- รูปกิจกรรม
- วิดีโอกิจกรรม
Newborn Network Phrae
ชั้น 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  3303, 3304
ติดต่อผู้ดูแล webmaster_phos@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3